22 февраля 2021, 00:28

Чингис Гуруев. Нютагай шарай арюухан

 

 

 

 

Нютагай шарай арюухан

Домогто үни холын дурасхал боложо мүнхэрһэн

Дорготын үлэдэ халта тогтожо, сэржэмээ үргөөд лэ,

Хэдынэйшье үе сагта хүлеэн һуудаг эжыхэн шэнги

Хэжэнгэ нютагайм юртэмсэ сэнхирлэнхэн үзэгдэбэ.

 

Һэргэг мэргэн үльгэршэ үбгэнэй дүрсэ һануулан,

Һэбхеэн ууламни мэндэеэ хүргэһэн шэнги һэбшээлнэ.

Һарьдаг мэтэ үндэрөөр сэгнэгдэһэн «Сэрэмпэл» туужа соохи

Һалбайн сагаан нуур багта азарга адуун соохорлоно.

 

Дам саашаа ябахада, хобол харгын урда захаар

Далайн долгиншуу номин ногоон сагдуулнууд харагдажа,

Он жэлэй оодорон үнгэрһые гэршэлһэн ном мэтээр

Ой ухаанда хогоосон шанарай ойлгосо татуулна.

 

Арбан хангалай магтаалтай, аша буянтайхан,

Арюухан дасандаа тэрэ дарыхан хүрэжэ ерэхэдээ:

«Мандал бадаралай түлөө арад зоноо гиигүүлнэ», — гээд,

Мааниин зургаан үзэгые аман соогоо уншан баясанаб.

 

Түбшэн даруу зантай хүн мэтээр ходо һанагдадаг

Түхэреэн сагаан Хэжэнгэмни гэрэл гэгээ сасаруулжа,

Ушаржа уулзахын, буян заяа дэлгэхын золтойдо

Уян мэдэрэл түрүүлнэ сэдьхэл зүрхэндэм, хөөрхы…

Чингис Гуруев 

Уран хүн

 

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments