06 февраля 2021, 03:56

Чингис Гуруев. Ой модон

1.

Ой модон — хэшэг,

Амидаралай түшэг,

Ой модон — баян,

Агуу барилгын эхин,

Ой модон — заяа,

Арюун сэбэр агаар.

2.

…Эльгэн сагаан хуһанууд

Энхэ сагай шэнжэтэй, —

Наруули газарай сэнгэлигтэ

Набша намаагаа дэлгэжэ,

Дүхэриглэн ёохорлоһон хүүхэдтэл

Дура сэдьхэл буляана.

3.

Наһандаа хүхэрэн ургана

Нарһад — сарюун молонууд! —

Гандашагүй хүдэр үндэһэеэ

Газарай гүн уруу зорюулжа,

Уг гарбал залгадаг

Үбгэд мэтээр үзэгдэнэ.

4.

Шэнэһэн, шэнэһэн шэдитэй,

Шэбшэжэ ябанаб сэдьхэлдээ:

Шэлбүүһэ мүшэрөөр зөөлэншье һаа,

Шэртэһэн бүхэ бэетэйл, —

Шэн зоригоор хатуухан

Шэлдэг хүбүүдые һануулна.

5.

Хүбшэ хадын шэмэг —

Хуша модон ногооржо,

Һайхан хонгор бэлэгшүү

Һамар гэдэг эдеэтэй, —

Наран мэтэ нагсанартал

Найдамтай гоёор харагдана.

6.

Уляангирай набшаһад шарлаад,

Улаан тугтал намилзажа,

Даллаһан мэтэ найгана.

Буртаг шэрэнги, һөөгүүд,

Буян хээгүйш гэһэндэл,

Даамайхан хүл тушана.

7.

Гэтэр, орон нютагаа

Гэмнэжэ, харлажа байһандал,

Мүнгэндэ шунаһан хүнүүд

Мүр улаяа алдажа,

Ой модоёо хюданал, —

Олон жэлэй хохидол…

Чингис Гуруев 

Уран хүн

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments