06 апреля 2018, 13:02

Поэдэй түрэһөөр 70 жэлэй ойдо

 

 

Поэдэй түрэһөөр тэбхэр ой гүйсэбэ.

НАМЖИЛ НИМБУЕВ (1948-1971)

Намжил Ширабович Нимбуев Улаан-Үдэдэ түрэһэн юм. М.Горькиин нэрэмжэтэ литературна институдта һураһан юм. “Молодежь Бурятии” болон “Байкал”журналай редакцинуудта ажаллаа. Орос хэлэн дээрэ шүлэгөө зохёодог байгаа. “Стреноженные молнии” гэһэн номынь наһа бараһанайнь һүүлээр, 1974 ондо Москва хотодо хэблэгдээ. Улаан-Үдэдэ урид толилогдоогүй шүлэгүүдтэнь нэмэһэн номууд хэблэгдэн гаража, олониитын анхарал татаа. Зүжэг, рассказ, туужа бэшэдэг , уран зохёол шэнжэлэлгэ хэдэг һэн.
,

ШҮДЭРЛЭГДЭҺЭН САХИЛГААН

Сахилгаан шүдэр хоёр

Мүльһэн дүлэн хоёртол

Таарахагүй,

Тад ондоо удхатай,

Уг шанарынь тиимэ харша –

Бэе бэеэ хюдаха

Ушартай.

Сахилгаан гээшэ юун бэ?

Сайбагад гэһэн толон,

Сасуулшагүй богони наһанай дүрэбхеэн,

Һорьмоһоной сабшалаан,

Дэлхэйн түүхэдэ

Хоёр хүнэй инаглаан.

Шүдэр юун бэ?

Шүдэр… шүдэр.

Хүсэлэй мүнхэ хуулида

Харша тодхор.

Табилан гээшэнь хуушан лэ –

Талын элдин сүлөөдэ

Табараа табихаяа дүүлиһэн

Азаргын охито шуналые

Алдахагүй боолто бшуу.

Ниидхүүр сахилгаа яажа шүдэрлэхэб?

Толоор сэдьхэл халяаһан

Ялас гэһэн бодолые

Яажа тогтоон барихаб?

Поэзиин бүдэхир шарайе

Хайшан гэжэ зураад абахаб,

Абяа оруулхаб?

Шүлэг бэшэхэ гээшэ

Гүрбэл барихаа маряаһан

Гүлмэр хүбүүнэй оролдолготой адлил ха.

Даб гэхэдэл, шурд гээд,

Шулуун доогуур ногоон ошондол

Шургашаһан байха,

Гар соошни

Гансал һүүл ёдойлзожо байха…

Аадар бороо сэдьхэлни зүгнэнэ…

Тэнгэриин сахилгаа яажа барихабиб?

Оросһоо Лопсон Тапхаев оршуулаа.

Уран хүн.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments