25 декабря 2017, 15:25

Р. Чойном. Басаган  танда  (зугаа  шүлэг)                                                                                               

                      

Басаган  таа  намайе

Бүтэлгүй  эрэ  гэжэ  бүү  бодо

Буурал  болоhон  намда

Буруу  hанаhанай  хэрэггүй.

Би  муу  юумэ  хэхэгүйб

Бүү  таа  ербээд  бай!

Заяань  би  таниие

Энгэрдэжэ  абаад  сохихогүйб.

Наашаа  дүтэлбэ  гээд

Гоё  хубсаhыешни  урихагүйб.

Налайжа  hууба  гэжэ

Гоолиг  бэеышни  эдижэрхихэгүйб.

Энэ  бэедэшни  гэжэ

Нэрэ  түрэдэшни  гэжэ

Ямаршье  гэм  хэхэгүйб

Яагаа  гэж  дээ,  энэшни!

Гэхэдээ  би  амидаралhаа

Гээгдэжэ  үлэhэн  хүн  бэшэб.

Хүнэй  ёhые  ёhолхогүй

Хүйтэн  сэдьхэлтэн  бэшэб.

Хубисхалта  засагhаашье  нюухагүй

Хубиин  сэнгэлэй  хүнжэлые

Хушалтын  олдохогүй  болобол,  тантай

Хубаажа  нэмэрхэеэ  бэлэнби.

Тооhотодо  түрэhэн  хүнэй  үриие

Тойрохогүй  дайрадаг  жамтай

Тансаг  тэрэ  сэнгэлые

Тантай  хубааха  бэлэнби.

Таалан  хүртѳѳхэ  хорвоогой  хэшэгые

Та  хүлеэжэ  абаха  ёhотойт

Биишье  үгэхэ  ёhотойб

Бүү  таа  гайхагты.

Эхэ  болоhон  байгаалиhаа

Эрэ,  эмэ  хүн  гээшэдэ  үгтэhэн

Үүргэ  энэ  байна

Үгы  гэхэ  газаргүй.

Эмэгтэй  таниие  харин

Дуратайшье  бай  дурагүй  юм  шэнги  бай!  Гэжэ

Эрэ  хүн  намайе

Дуугүйшье  бай  дуугаржа  хэлээ!  Гэжэ

Бурхан  багшаhаа

Буулгаhан  зарлиг

Заабол  бэелүүлхэ

Захирамжа  байха.

Нарин  ушарай  иимэ  хадань

Намайе  бүү  зэмэлэ

Наhан  бэеынгээ  байгаанда

Наашаа  дүтэлжэ  hуу,

Таа  бидэ  хоёрой  хэхэ

Тааламжата  энэ  ажалай

Хэндэшье  хэрэггүй  hэн  hаань

Хэрхэн  би  дурлаха  байгаабииб

Эрэгтэй  эмэгтэй  хоёрой

Эд  мүрын  баримта

Амиды  гэршэнь  болоhон

Анханайнь  мүндэлhэн  хүүгэд

Засаг  түрэ  бидэниие

Зада  шиидхэхэ  ёhотой

Үзэл  сурдалда  таарахагүй  гэжэ

Үлдэн  хѳѳхэ  ёhотой

Харин  тиихэдэ,  шиидхэгдэдэггүй

Халамжалжа  тодожо  абадаг

Олон  хүүгэдые  гаргаха  тусам

Одонгоор  хүрэтэр  шагнадаг

Наhаараа  шүлэг  бэшээд  бидэ

Найрагшын  одон  абаагүй  байхада

Алдарта  эхын  одонтой

Абгай  хүүхэнүүд  тоогүйл

Ушар  иимэhээ  энэ

Уран  шүлэгhээшье  үлүү

Уласта  хэрэгтэй  ажал  юм

Хүлисѳѳрэй,  та

Эсэсын  эсэстэ

Эрхим  танда  зорюулжа

«Монголын  хүүгэд

маша  олон  болтугай»  гэжэ

намhаа  урда  хэлэhэн

Нацагдоржын  захяа  бии!

Шандалажа  захиhан  захяаень

Шадалтай  дээрээ  бэелүүлэе!

1979-3-21.

Д-Р.Гурорабданов буряадшалба

Зураг Д-Р. Гурорабдановай

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments