25 декабря 2017, 00:13

Р. Чойном. Эхэнэр

                                

Сар  шэнын  углоо  айлай  эхэнэр

Шара  дурдам  буhэеэ  алдалжа  байгаад  орёобо.

Шанха  табиhан  уhэеэ  эльбэжэ  байгаад  толидобо

Шаб  гэhэн  нуруугаа  хотойжо  байгаад  эрьебэ.

Дурбэн  босо  нугалааhатай  хурин  торгон  дэгэлэй

Дололзохоорынь  узэгдэхэ  аржагар  хурьган  дотор

Хажуу  таладаа  тобшотой  шубгэрдуухэн  хром

Хазагайдуухан  табиhан  хара  минжин  малгай

Ундэрдуухэн  нуруудань  таарана  гэдэгынь  ёhоороо

Усэгэлдэрхэн  энэ  хун  ямаршуухан  байгааб

Урхэтэ  гэрэй  юроолдэхи  нэрэгуй  нэгэ  зарасаhаа

Уноохи  хашхардагтайгаа  сасуухан  эргэн

болоод  гараба

Айлшан  ерэhн  айлдаа   дуутай  шуутай  угтуулжа

Амтан  хоолоор  дуурэн  шэрээдэ  hуугты  hуугты

гэжэ  урюулба

Элбэг  удэрые  дууhан  эрэ  хунhээ  дутангуй

Энеэжэ  зугаалба  гэнэ.   Хундага  ургэбэ  гэнэ

Эрэ  нухэрэйнь  зэмэлээн  нэгэл  хэбэрэй  тэбэрилтэ

Энгэр  хормойнь  таhархай  тоhотой  хара  тэрлиг

Эрхэдээ  шатаhан  хуугэдтэйгээ  хашхаралдажа  байдаг  хэруул

Ургоод  даагдадаггуй  уhанай  томо  хунэг

Оло  шуурдээд  хэбээрээл  хог  шоройтай  шала

Удэртоо  дууhадаггуй  ажал,  уноохи  хоо  тортог

Арадань  холо  улэжэ,  нюрганиинь  тэниихэ  шэнги  болобо

Ахяад  тиишээ  бусахагуй,  эрхэ  олоhон  шэнги  hанаба

Наранай  тонгойхо  уедэ  айлай  эхэнэр  хариба

Нарин  оёдолой  гоёлоо  абдартаа  эбхэжэ  хэбэ

Хурин  торгоной  орондо  халтар  тэрлиг  хэдэржэ

Хуйтэн  хара  зуухын  аман  дээрэнь  буртэгэнэбэ

Дааража  зутарhан  багашуулынь  уйлан  шууяжа  буhэлбэ

Далан  задагай  ажал  гэртэ  газаагуй  угтаба

Даяан  дээрэхийн  ундэрhоо,  далайн  оёорто  унаба

Дараадахи  сагаа  hара  хурэтэр  365  хоног.

 

1973-11-12.

 

Д-Р. Гурорабданов буряадшалба

 

зураг — Даша-Рабдан Гурорабдановай

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments