30 декабря 2017, 01:01

Р.Чойном. Монолог.

 

 

                                      Монолог

 

Найзамни,  таанарни

Намайе  бу  хараагаарай

Найраг  шулэгынь,  найрагшын  бэень  гомодоно

Намайе  бу  баhа  хооhон  магтаарай…

Найрагшын  бэе  бялдар  магтаалда  жаргабашье

Найраг  шулэгынь  зобохо,  убэдэхэ

Найрагша  гэхэдээ  би

Нацагдоржо  бэшэб,  Пушкин  бэшэб

Бага  гарай  авсаархан

Баясал  гомдолын  бэлэн  дуушан

Агуу  ехэ  шадал  хурээгуйдээ  бэшэ

Алтан  титимыень  умэдэхэ  заяа  дутаhандаа  бэшэ

Агуу  ехэ  дээгуур  тэрэ  хунуудhээ  би

Тад  ондоо  хунби!

Замни  тусдаа

Занмни  ондоо

Мулхижэ  ундыhэн  шороймни  ондоо

Мурэлэжэ  бодоhон  тэнгэримни  ондоо

Ууhан  уhан,  hууhан  ёhо,  саг  уемни  ондоо

Ууган  хайр,  ууган  ном

Уналта  илалтамни  ондоол

Алтан  набшаhа  хаялаха

Хангай  ханы  намар

Аянай  дуушан  ангир  шэнги

Уянгаар  уйлажа  ябаагуй

Аргал  тулэhэн  гэрэй

Зоодэл  нуудэлдэ  эсэжэ

Агуу  ехэ  дорно   хизаарай

Туухыень  ургэлэжэ  бухыhэн

Ашаа  зоогшэ  бэлэйб

Унаган  багым  найзуудни  ооhэдоо

Дорно  хизаарай  арадай  дуун  бэлэй.

Ушарhан  амарагни  оороо

Дорнын  яруу  найраг  бэлэй.

Уншагша,  шагнагша  тумэмни  ооhэдоо

Дорно  хизаарай  гун  ухаан  бэлэй

Ундыень  зоогшэ  минии  бэеэ

Дорно  хизаарай  нэгэ  шулэгшэ  бэлэй.

Шуhан  турэлтэ  таанартаа

Сула  алтанhаа  унэтэй

Бэлэн  шулэгоо  угэнэлби

Бэрхэ  сагта  ханишни  болог

Аргиха  зугаалахыншни  сагта

Алтан  шаргал  Архиншни  болог

Аймшагтай  тэгшууритэ  сагташни

Абажа  ябаха  зэбсэгшни  болог.

Унаха  саг  ерэбэл

Таягшни  болог

Уйлаха  саг  ерэбэл

Аршуулшни  болог

Ушархын  сагташни

Хугжэмшни  болог

Утын  амидаралаймни

Газаршан  болог

Амидаралай  уй  тумэн  нугалааhанда

Алаг  зурхэнэйшни  гансаардахын  сагта

Хайшаа  ябахабииб  гэжэ

Бурханhаа  бу  асуу

Хан  хэнтэйн  шулэгшэhээ  асуу

Найрагша  мини  бэеэ

Нацагдоржошье  бэшэ,  Пушкиншье  бэшэ

Оршолондо  гансахан  хуби  мундэлhэн

Онгон  талын  яруу  найрагша бэлэй.

 

Д-Р.Гурорабданов буряадшалба.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments