25 декабря 2017, 23:28

Р. Чойном. Саhан

                                           

Тэрэ  хүнэй  орожо  ерэхэтэй  хамта

Тэнгэри  бүүдын  бүүдын  бүрхэбэ.

Ѳѳртэншье  хэрэггүй,  намдашье  хэрэггүй  яряагаараа

Үрхыемни  бүтээжэ  орхихо  шэнги  hанагдаба.

Хотодо  гэргэншни  тиигэжэ  ябаа  hэн! гэжэ

Хобложо  хэлэhэн  үгэ  бүхэнэйнь  тоогоор

Энэ  хүн,  бидэ  хоёрой  хоорондо

Эрьэ  ганга,  улам  улам  томорбо.

hарьяжа  хэлэhэн  үгэ  шэнгинь,  эмхэ  сэгсэ  муутай

Саhатай  ширхэг,  гэрэйм  тооноор  хаялба

Үгэдэнь  этигээгүй,  минии   зүрхэн  шэнги  зуухада

Үл  хүрэн,  хайлан  хайлан  замхарба…

Уряалгуй  айлшанаа  гэртэнь  ябуулан  гарахадам

Унажа  байгаа  саhанда  газар  шорой  сааралтаба

Ханидаа  этигэхэгүй  болобол,  гансаараа  үбгэрнэ  гэдэг  шэнги

Хара  бараан  хүрьhэн,  орог  буурал  болобо.

Орог  буурал  газар  дээгүүр,  тэрэ  хүн

Олон,  хара  мүр  үлээhээр  холодобо

Оршолондо  хара  мүр  байха  ёhо  үгы  гэhэн  шэнги

Орожо   байгаа  саhан  улам  зузааран  дараба.

Үйрмэг  саhанда  тэрэ  хүнэй  мүрэй  дарагдахатайнь

Үгыень,  хүнтэйнь  суг  биишье  гэhэн  мартабаб.

Үймүүлэжэ  худхаhан  зун  байгшадаа  оробол

Үнэн  шулуун  үбэл  байhаниинь  дээрэ  юм.

1976-5-1.

Гурорабданов  ДР  буряадшалба

Зүдхэли  2007

Уран хүн

 

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments