12 февраля 2021, 09:59

САГААН ҺАРЫН АМАРШАЛГА (Аша, зээнэрэй дуун)

Алтан дэлхэйнгээ үнгэ шарай харуулһан,

Аман зохёолой үльгэр, онтохо түхээһэн,

Удам изагуурай угай бэшэг мэдүүлһэн

Ухаан түгэлдэр аба, эжымнай, амар мэндээ!

 

Эдир залууһаа ажалай амта танюулһан,

Эрдэм бэлигэй талаан хуби хүртөөһэн,

Үлзы буянай оюун сэдьхэл түрүүлһэн

Үндэр наһатай аба, эжымнай — түшэг найдалнай!

 

Ажа байдалай хүндэ хүшэрые дабуулһан,

Ажал хэрэгээ хэзээдэ түгэс дэбжүүлһэн,

Орон нютагаа баян болгон мандуулһан

Одо заяата аба, эжымнай — амиды бурхаднай!

 

…Саг үедөө дэмбэрэлтэй

Сагаан һарын шэнын нэгэндэ

Хоёр хушуун хүүгэдтнай,

Хонгор аша, зээнэртнай булта

Алдар солын һүлдэтэй

Алда хадагаар таанадаа золгожо,

Үлзы буянта һайндэрөөр

Үнэн зүрхэнһөө амаршалнабди,

Ута наһа, удаан жаргал,

Урма баяр хүсэнэбди!

Чингис Гуруев

Уран хүн

 

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments