24 октября 2017, 14:46

Шагай наадан

Шалшаран наһанайм абдарай баялиг
Шагай наадан гэжэ, шэдитэ наадан бии hэн.
Хони ямаанай үе мүсын яhан гүүлэн
Хурса  шүдэндэ мэрүүлхэ ямбатай hэн.

Тэрэ шагай юрын яhан бэшэ,
Табан янзын удхатай  hэн.
Тэмээн, үхэр, морин, хонхо, бүхэ —
Табан тэгшэ зүһэтэй  hэн…

Таалсалга, табаршаалга,

Харбалга,  дүрбэн бүхэ,

Хоер лама, хоер шүдхэр гээд,

Олохон лэ  наадан бии һэн…

 

Жэрылгэн  шагайнуудаа зогсоохош,
Жэгтэй хурдан хүлэгүүды шэлэхэш,

Наааданай  гуримаар  гүйлгүүлхэш
Нара буляалдан,  мори урилдаахаш.
Шэрдэг дүүрэн  шагай тараан
Шадаhан бэрхэ шагай оноо гэн,
Шадаагүйдөө “нюhаа тата” гэн,
Шарьяса энеэлдэн, шагай няhалхаш.

Алюмин hэнжүүр дээшэнь шэдэн,
Альгандаа шүүрэн, тодон абан,
Абьяаста нааданда зүрхөөрөө орон,
Аляархан хүхин, шагай шуурэхэш.

Түхэреэлжэ  һуугаад  мэлхэй хэхэш,
Тажагар бэеыень үеэр  хубаахаш,
Маягтай hонёор  мулхюулэн,
Тоомтой гоёор мэлхэй наадахаш…

Түрэл арадайм хүүгэнэй
Туулмагаар шагай обоорон,

Айлhаа айлда ябаха,

Ахаhаа дүүдэ үгтэхэ.

Альганай халуун абьяас тарааха,

Арюун  зурхэнэй  элшэ бадарааха,
Альгаар дүүрэн баялиг бэлэй,

Абьяаста шагай  наадан бэлэй…
Баира Бальбурова

 

 

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments