31 декабря 2020, 03:42

Сэсэгма Гармаева. Үндэһэн хэлэн

Үндэһэн хэлэеэ бидэнэрэй
Үзэхэ сүлөөгүй байхада,
Онигорхон нюдэтэй «ородуудай »
Олошорон байһан үедэ,

Хаража байхадаа, атаархагшаб
Холын Кавказай хүнүүдтэ,
Хэлэеэ нэгэтэшье орхингүй
Хадагалан ябаһан уладта.

Бүхы наһаараа шахуу
Буряад орондо ажаһуунад,
Аба эжынгээ заншалые
Абажа наринаар сахинад.

Бэрхэ эдэ хүнүүдһээ
Барандаа жэшээ абамаар,
Үндэһэн хэлэеэ бултадаа
Үзэжэ, шудалжа ябамаар.

Үргэн уужам орондомнай
Үдэр бүри хододоо
Буряад хэлэмнай зэдэлжэ,
Байжа байг л хэтэдээ.

Сэсэгма Гармаева

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments