21 апреля 2021, 02:56

Сэсэгма Гармаева. Тоонто

Байдаг досоош урматай
Бусажа нютагаа ябахадаш.
Ташаашадаа зальбараад,
Түргэн саашаа гүйлгэхэш.

Уужам, үргэн дайда
Урдашни гэнтэ харагдахал,
Үлзы һайхан тоонтошни
Үлгы мэтээр үзэгдэхэл.

Хүгшэрһэн аба эжышни
Хүлеэжэл шамайгаа байха.
Урда зүгһөө тооһорьехэдэ,
Угтахаа газаашаа яараха.

Балшар бага наһаншни
Бусажа һөөргөө ерэһэндэл.
Аба эжыншни гуламта
Анхилан буузаар эхилхэл.

Сэсэгма Гармаева.
Уран хүн.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments