10 февраля 2021, 03:06

Сэсэгма Гармаева. Жэлээ угтая

Хатуу шэрүүн жэлэй
Холодохые хүнүүд хүлеэнхэй.
Бушуу саашаа ябахыень
Булта улад хүсэнхэй.

Аажам тэнюунээр алхалан,
Айлшалха үхэр жэлнай.
Аарюул хуруудаа бултадаа
Арад зомнай бэлдэнхэй.

Зангаар номгон үхэрнай
Зондоо туһатай байха.
Хүндэ сагнай дабагдажа,
Хүнүүдэй сэдьхэл амарха.

Ама хамараа халхалангүй,
Аятай зохидоор амилагдаха.
Үбшэ зоболон үнгэржэ,
Үбгэд хүгшэд налайха.

Арюун һайхан һанаагаар
Айлшалха жэлээ угтая,
Сэбэр сагаан сэдьхэлээр
Сагаалганаа золгон абая.

Сэсэгма Гармаева

Уран хүн

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments