29 августа 2018, 23:26

Солбон Аюшеев. Фонтан

 

 

Шанха дээрэм шангаар шарана наран.

Гудамжын асфальт халуунда гэдэжэ, үнэртэнэ.

Шадалаа алдаhан зайгуул зониие абаран

Гэрнүүдэй дунда уhаараа фонтан сэсэрнэ…

 

Һүүдэр бэдэржэ, гэрэй үбэртэ хоргодоод,

Ашатаяа зогсонобди фонтанай хажууда

Амилхаар бэшэ халуунда бүгшэндөөд,

Һуунабди хоюулан hэрюусүүлhэн hүүдэртэ…

 

Халуудаhан хара сагаан гулабханууд

Хүльбэрнэ адхарhан уhанай шалбааг соо

Хүхюун хүүгэдэй улаан хөөрхэн гарханууд

Хүлбэлзэнэ түхэреэн сөөрэмэй сэсэрээн соо…

 

Тэсэжэ ядаhан ашамни hэмээхэн

Сэсэрhэн уhа альгаараа удхахаа hэдэнэ

Халаhан шулуунhаа hэбшээтэжэ үлеэхэдэнь

Нюурым хайраад абаhан шэнги болоно…

 

Ааяма халуун зунай бүгшэм үдэртэ

Ашатайгаа hуунаб гэрэй hүүдэртэ…

Сасаржа унаhан фонтанай шүүдэрhээ

Сээжым шэбэргэн hэбшээтэнэ hүүдэрhээ…

 

Уран хүн

Солбон Аюшеев.

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments