30 января 2019, 14:26

Солбон Аюшеев. Гуйдал

 

 

Наймаанай дэлгүүрэй газаа

Нарай үхибүү тэбэриhэн,

Найдажа, юумэ эриhэн

Наhатайшаг hамган уулзаа…

 

Гуйрамшан гэхээр бэшэ —

Гартань алтан бэhэлиг,

Годон гутал, гэмгүй тэрлиг,

Гэзэгээрнь – табяад наhатайшаг…

 

Зогсожо, хармаанаа уудалаад,

Зэд мүнгэ hарбайбаб…

Нюдэеэ үргэжэ, үгэhыем абаад,

Зогсожо шагнахыем гуйба…

 

«Хүдөөhөө буужа ерээбди,

Хүбүүмнай ажалда ороо…

Бэримнай тэрэ дороо

Ажалтай болоо. Жаргаабди…

 

Гэнтын аюул боложо,

Гэмтээ минии үхибүүдни…

Гасалда хоюулан орожо,

Гээгдээ хайрата тэдэмни…

 

Ганса хүбүүгээ алдажа,

Ханинайм зүрхэн тэсээгүй…

Үбшэниинь түргэн hужэржэ,

Бурхандаа мордоо, мэдээгүй…

 

Бидэ хоёр үлэшөөбди.

Ашыем буляахаа hанаад.

Абаржа шадааб, баарhанаа,

Харин мүнөө тулишообди…

 

Гүрэнэй үгэhэн тэдхэмжэ

Эдихэ хоолдо хүрэнэ…

Гэрэймнай түлеэн дууhажа,

Гуйрам болоод ябанабди»

 

Эхэнэрэй үгэ бүхэндэнь

Этигэжэ байгааб, гайхалтай…

Үхибүүн ашанайнь нюдэндэнь

Үншэрhэн гунигынь бэшээтэй…

 

Нэмэжэ мүнгэ барюулаад,

Нэрэ, хаягынь асуугааб.

Нэгэтэ сүлөө оруулаад,

Эрьежэ ошохоо hанаалааб…

 

Үгэhэн хаягаар ерэхэдэм —

Үүдэгуй хашаан соо гэр.

Гэрэйнь үүдэ нээхэдэм

Гүйжэ ерэбэ эхэнэр…

 

Тэрэ бэшэ. Тад ондоо.

Харамсаараа — хараажа ороо…

Тэсэжэ шагнаха хоорондоо

Харбанаб хажуу нюдөөрөө…

 

Үхибүүнэй үзэл үгы шэнги.

Байдалынь – тулюур янзатай.

Байтараа, номгоржо, эшэhэндэл

hураба – ямар хэрэгтэй?…

 

Хэлэhым шагнаад, hамган,

Хубилба тэрэ зандаа.

Хөөрэжэ эхилбэ халаглан,

Хөөрхэн багые hанаалаад…

 

«Нилээд тулижа үбэлжөөд,

Нютагаа бусаа – буусадаа.

Заахан хүбүүн үбшэлөөд

Зобохын ехээр зобоол даа»

 

Баарhан заагай бархирхы

Бодолдоо бусаан, тухайлааб…

Бэеэл харашоод ябадагаа

Гэмнэжэ, өөрыгөө хараагааб…

 

Буусадаа бууhан хүбүүндэ

Бурхадынь туhалха — найданаб.

Туйдхарта ороhон хүнүүдтэ

Туhалжа  ябаял — гуйнаб…

Уран хүн

Солбон Аюшеев.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments