25 октября 2018, 01:04

Солбон Аюшеев. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд» 

Работы конкурсантов.

«Харыт! Алло! Ниидэжэ байнал НЛО!»

 

         Хэдэхэн жэлэй сада тээ, зунай үеэр, минии үнинэй һайн нүхэр Жамьян Демьяновичтой һамгад, басагадаа абаад, Түнхэнэй Аршаанда хоёр-гурбан хоногооор аршаан уужа амархаяа ошоһон байгаабди. Дээдэ һургуулида суг хамта һураһан нүхэрэйнгөө тэндэ гэр байра абанхай байһаниинь мэдэжэ, тэрэнэй нэгэ багахан гэртэнь байрлажа, хоер үдэр соо эм домто аршаан садатараа уужа, сэбэр һайхан арюун агаарарнь амилжа, хүлэйнгөө холотор хадын харгыгаар сэнгэжэ эсээд, ябахынгаа урда үдэрэй үдэшэ бууза шанажа эдихэ гэжэ шиидэбэбди. Амтатай хоншуухан үнэр хамар сорьежо, буузамнайшье гаража, шэрээ тойрон булта һуубабди, эзэмнай архи гаргаба, уубабди, олон жэлдэ уулазагүй нүхэдтэ хөөрэлдэхэ юумэн байгаал ааб даа…

Һууһаар байтарнай газаамнай харанхы боложо эхилбэ. Хоер һамгад  газаа гараад ерэхэмнай гээд, ошобод. Теэд үнишье болонгүй байтар, үүдэ ехээр сэлигдээд: «Харыт! Алло! Ниидэжэ байнал НЛО!»,- гэжэ хашхаран һагад нэгэниинь гүйжэ оробо. Бидэнэр юугээшье ойлгонгүй, сошоһондоо булта газаашаа гүйлдэжэ гарабабди. Үнэхөөрөөшье, бүрхэтөөд байһан тэнгэриин огторгойдо яб-ялагар аад, тэргын мөөртэл адли түхэреэн юумэн иишэ-тиишээ нюдэ сабшама хурданаар эрьелдэжэ байба. Хада тала тээшэ мухарихадаа, хумиижа, табагтал адли болошохо юм. Бидэ булта амаа ангайшоод, нюдөө бэлтылгээд ажагланабди. Һонин гэхэдэ, байра дээрээ зогсонгүй, эрьелдэжэл байха юм. Иимэ һонин юумэ хараһандаа манай басагад: «Еһотой НЛО!», «тарелка» гэлдэхэ юм. Иимэ жэгтэй ушарай охиндо абтаһан бидэнэр хаанаб даа саана хүгжэмэй зэдэлжэ байһые обеороогүй ха юм биибди. Теэд гэртээ үлэһэн эзэдэйнгээ газаашаашье гараагүйдэнь би асуухаяа гэртэ оробоб. Тэдэ хоюулан туха сүлөөгэй буузаа халаажа, столоо шэнэлжэ байбал даа. «Энэ юун ниидэнэ гээшэб?»,- гэжэ асуухадам, хоюулан томоотойгоор урдаһаам хараад: «НЛО ниидэнэ, адли бэшэ гү? Хүгжэм дуулдана гү?»,- гэбэ. «Хаанаб даа, холо дуладана»,- гэхэдэм, гэрэй эзэн намтай газаашаа гараба. Тэрэл үнөөхи тэргымнай мөөр тэнгэри дээгүүр тойрон мухарижал байна. «Ерэгты нааша!- гэжэ бултымнай дуудад,- дуугай бологты. Дуулана гүт?»,- гэбэ. Хаанаб даа, доро, хүгжэмэй зэдэлхэ дулдана.  «Тэрээхэн доро, Аршаанай эхиндэ, газаанай ресторан бии юм. Теэд үдэшэндөө зоной ерэжэ бүжэглэхэдэ, хүгжэмэй аялга һажаажа, маша хүсэтэй прожектороо тэнгэри тээшэ һаргаахадань, хадын оройгоор сугларһан мананда тэрэнь эгээл иимэ тэргын мөөр шэнгеэр мухарижа харагдадаг юм»,- гэбэл даа. Тиигэжэ хэлэһэнэйнь һүүлдэ илангаяа ехээр манай басагад урмаа хухарһан байха, харин бидэ, иимэхэн юумэндэ эгтэ үнэншэжэ, этигэшөөд байһандаа удаан эльгээ хатан энеэлдээ бэлэйбди.

Солбон Аюшеев

Уран хүн

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments