31 марта 2019, 01:51

Солбон Аюшеев. Зүүдэндээ бэшэ – балшар бага наhандаа…

 

 

 

Һолонгын дүхэриг дээгүүр гүйжэ үзөө hэн гүт?

Наранhаа hанжаhан элшэнүүды гүрөө hэн гүт?

Унажа ябаhан одо мүшэ үрдижэ баряа hэн гүт?

Үдэшэлэн тээшэ, тэнгэреэр тамаржа ябаhан

Һара дээрэ хүнэгтэй ябаhан хүниие таняа hэн гут?

 

Һара дээрэ хүнэгтэй ябаhан хүнии таниhанта.

Зүүдэндээ бэшэ — балшар бага наhандаа.

Үнеэгээ hааhан эжыгээ хүлеэжэ ядаhандаа,

Һарын толон соо дүтэлжэ ябаhынь хараhандаа,

Үнжэгэн арюун сэдьхэлдээ мүнхэрүүлээ hэнтэ…

 

Үнжэгэн арюун сэдьхэлдэтнай мүнхэрэнхэй

Борооной hүүлдэ татагдаhан hолонго.

Үзэсхэл hайхан үнгэнүүдээр дүхэригтэнхэй,

Дугы дээгүүр гүйжэ ябаат нюсэгэлэнхэй,

Үүлэнэй саанаhаа наранай гарахы хүлеэнхэй…

 

Үүлэнэй саанаhаа наранай гарахы хүлеэжэ

Элшэхэн бүхэнии бэендээ татажа гүрэнэт.

Эльгэ зүрхэндөө туяанай дулааень шэнгээжэ,

Энхэргүү бодолдоо дулаахан шарайень үлээжэ,

Энхэрэл дүүрэн элдин дайдаар сасарнат…

 

Энхэрэл дүүрэн сасарhан элшэнэй галханууд

Һүниин огторгойе одо мүшэдөөр шэмэглээ.

Эмнижэ эсэhэн мүшэхэн унтархаа тэрьедээд,

Үхибүүн нюдэндэ наадажа миралзан аниб гээд,

Эгүүриин оршом соо тунажа мүнхэршөө…

 

Наранhаа hанжаhан элшэнүүды гүрэбэт,

Һолонгын дүхэриг дээгүүр гүйжэ үзэбэт,

Унажа ябаhан одо мүшэ үрдижэ барибат,

Һара дээрэ хүнэгтэй ябаhан хүниие танибат,

Зүүдэндээ бэшэ – балшар бага наhандаа…

 

Солбон Аюшеев.

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments