05 декабря 2017, 19:28

Турэл Зудхэли. Дондок Бальжинимаев

Дондок Бальжинимаев

Түрэл Зүдхэли                         

Элинсэг эсэгын эндэ зооһон сэргэшье,

Эмгэн эжын энэ түрэһэн бэешье,

Мүнһһ болотор манай ухаанда үлэнги,

Мартагдашагүй түрэл нютаг Зүдхэли .

 

Нэмжээ хонидоо тараан бэлшээһэн таланууд,

Нютагайнгаа һүлдые сахин  байгаа орьёлнууд,

Намарые хүлеэһэн нэгэ жэгдэ таряалангууд,

Ногоо һайтай номин хүнжэлдэл гүбээнүүд.

 

Нашан бүргэдэй ниидэжэ дабаһан Баян Сагаан,

Ниидэгшэ харсагын оройень хүрэһэн Одхор  уула,

Бултайгша нарые угтан байгааша Үлзытэ Үндэр,

Бултанай һанаха нангин обоото Хушуун Үзүүр.

                                                

 Амитан зоноо аргалан бурьялдаг аршаануудтай,

Адуу малаа садхаан харьялдаг булагуудтай,

Алдарта ажал\аа  айгааг=й таряашадтай,

Арьбан ноо\ото алдарта солотой хонишодтой.

 

Барас шэнги бушуу т=ргэн урилдаашадтай,

Баабгай хүсэтэй бүдүүн хүзүүтэ барилдаашадтай,

Бабжа Баатартал  булай мэргэн һуршадтай

Бэлиг ехэтэ бэрхэ һонор һурагшадтай.

Нютагаа суурхуулһан Барда — Соохор азарга бэлэй,

Номын годлидол сэхэ харбама хүлэг бэлэй,

Нэмжээ адууе нэмэн байдаг гүүнүүд бэлэй,

Нюрга уянтай наартай солбон унагад бэлэй,

 

Эрид сэхэ эсэхээ мэдээгүй хүбүүд юм даа,

Эрьежэ харама сэбэр зулгы басагад юм даа,

Үреэл үгэеэ үршөөн хэлэдэг үбгэд юм даа,

Үүрөөр зулаяа бадараан байдаг хүгшэд юм даа.

Дондок Бальжинимаев

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments