02 ноября 2017, 17:32

Угаймнай эльгэлhэн Эхэ байгаали

Нютаг оромнай хаана бэ,
Нангин шарайень таниха гүт?
Түрэл байгаали һайхан лэ,
Түүхэ домогыень мэдэхэ гүт?

Хамгаалха арга ямар бэ,
Хайрлан гамнажа шадаха гүт?
Урдын урда сагһаа эхитэй,
Уужам тэнюун Ага нютагаймнай
Урдаа хараха уян шэнжэтэй
Ургы шэмэгтэй Эхэ дайдамнай —
Угтан бидэнээ бөөмэйлэн,
Уг изагуурай үлхөө дамжуулан,
Урма зориг түрүүлэн байдаг,
Ууган үлгы байгаалимнай.
Энэ һайхан юртэмсын хүрдэ
Һүгэдэн, сахин, эрьюулэн һууха
Эдир залуу үхибүүд бидэнэй,
Эхэ эсэгэ, эгэшэ дүүгэй,
Эдлэн ябаха арад зоной
Эрдэни баялиг, элбэг зөөри —
Этигэн, хайрлан үршөөн байдаг
Эльгэлһэн нангин байгаалимнай.
Сэнхир торгон хадаг мэтэ
Сэлмэг тэнгэриин шарайтай,
Сэл хүхэ тунгалаг уһатай,
Сээжэ зүрхэнэй һудал мэтэ
Сэдьхэл бодол түрүүлһэн,
Сэсэгтэ нугаар урдаһан,
Сэнгүү талые ундалуулһан
Сэлгеэхэн Онон эжымнай.
Ага нютагай мүнгэн дэнзэ
Алхана үндэр ууламнай —
Аршаан эмтэй, алим жэмэстэй,
Арюун агаартай, арсын хангалтай,
Арын ойдоо ангууд элбэгтэй
Абарал хайратай бурханай орондол,
Аршалан хамгаалан байха заяатай
Алдарта нангин баялигнай.
Зүдхэли тоонто нютагаймнай
Зүлгэ ногоон дэбисхэр дээрэ,
Отхор уулын зүүн таладань
Зүүдхэл һубһан энгэртэл,
Угсаахайн аршаан бурьялжа
Угсаата зоноо эмнэн аргалдаг.
Эдэ бүгэдэ манай нютагай
Этигэн зальбарха шүтөөн гээшэ,
Энэ наһанаймнай энхэ мэдэрэл,
Хэтэдээ гамнаха баялигнай.
Хойто үеын хүүгэд бидэнэр,
Хүндэтэ угайнгаа дамжуулһан баялиг
Хамгаалан аршалхаяа мэдүүлэн,
Хамтын ашаар гамнаял!

Уран хүн

Зүдхэли һайхан ороной багша

Баира Дугаржапова

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments