09 января 2018, 22:27

Усал

Усалай болоходо үтэр түргэн

Урма зориг бодолдомнай ерэдэг.

Ухаан соомнай hалхитажа эшхэрэн,

Уридшалжа гүйхыемнай түлхидэг…

 

Бодолгүйгөөр тэгүүлхэеэ яарангүй,

Бэеэ баряад, hанаашалдаг гээшэбди.

Усалай аюул тэрэ зандаа сарангүй,

Урма зоригоо hуладуулжа, гээнэбди…

 

Наhан гээшэ нэгэл дахин үгтэдэг.

Нэгэл алдуу яарантажа гаргаа hаа,

Нүгэл буужа — амин гэнтэ таhардаг

Найдалаймнай зулын үшөө носоошье hаа…

 

Солбон Аюшеев.                          2017 он.

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments