22 августа 2019, 00:37

Солбон Аюшеев. Уулзалга

 

Хотын гудамжаар хаанашьеб яаража ябаад,

Хаража үрдинэб ябаган нюдөөрөө –

Ханын хажууда, сонхондо гараа тулаад,

Хараашалжа байhан танил хүнии обёорбоб…

 

Үнинhөө-үнинэй үзэгдөөгүй нюур хараад,

Үтэр түргэн ухаан соогоо эрьюулнэб –

Үнгэрhэн наhанайм хуудаhанууд ирагдаад,

Үнжэгэн залуугай үелхэ хаhан дээр зогсоноб…

 

Мойhон харахан нюдэнүүдыень hанаад,

Мэгдэжэ гэнтэ харасамнай уулзашаба …

Мүнгэн hүйхэнь нюдэнэйнь галтай тудалдаад —

Мүнхэ дуранай уярал досоом бадаршаба…

 

Мүлигэр шэлэй саана, гараа тулаад,

Хэниишьеб хүлеэжэ байhан хүниие

Хэзээ нэгэтэ дурлаhан инагтай адлисаагаад,

Мэнэрэн зогсоноб мартанхай, сагай ошоhые…

Солбон Аюшеев

Уран хун

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments