18 декабря 2020, 18:16

Басаа Валера. Һамаёон

ТҮРЭЛХИ УЛАСАА ХҮНДЭЛҺЭН,

ТҮРЭҺЭН  НЮТАГАА  ДУУЛАҺАН  –

УРДАА  ХАРАХА  БУУЯА  ДОНДОГНАЙ,

УРАН  ЗОХЁОЛШО  ҺАМАЁОН  ПЕТЯМНАЙ

(Хамтын зохёол)

Энхэ дэлгэр дайдадашни

Эрьежэ ерэбэб.

“Мэндэ амар” гэбэб,

Минии Эхэ, Буряад Уласни!

 

Маахам – маахам.

Ая гангын орон лэ.

Манхан уула,

Тайга, талын орон лэ.

Арюун агаараа хангалтуулан тунаагаад,

Амгалан сагай сүлдэ болоһон орон лэ!

 

Анхан түбшэн һуудалтай,

Ариг сэбэр аршаантай,

Арюун тужын шугытай

Амин һайхан Шэбэртэ

Ая гангын хангалаар

Аанхилаадхибал гэнтэ.

 

Арын оройһоо харахада,

Альган дээрэ мэтэ

Аржын толорон угтаа

Аглаг минии Шэбэртэ.

 

Ая сэсэгэй хангалаар

Арюудхагдаһан юм гээ.

Үльгэршэ, дууша хүбүүдэй

Үлгы нютаг энэ гээ.

Һайхан һанаата хүнүүдэй

Һахюуһан болоһон юм гээ.

 

Сагай холоһоо дамжан ерэжэ,

Сарюун арюун зандаа

Миһэрэлнүүдээ тарихадажа,

Маанараа угтадаг байгаал даа.

Амар сайн!

Аяга сай,

Арьбан.

 

Амтын дээжэ – арзань

Хатуул байһан гэдэг лэ.

Сэлеэндээ тэбдэжэ хүрэһөөр лэ

Сэржэмээ үргэдэг байгаа лэ.

 

Хайрангынгаа хормойдо,

Хатан Хёлгын дээдэ тээ

Сангай эдеэ арюудхаад,

Салгуу дуугаа дуулаһан гээ.

 

Элдин сагаан Шэбэртын

Эршэтэ аршаанай хүсөөр

Эршэдүүлжэрхёо ээмынь гээ.

 

Үүлэндэ үүрэһэн байсада

Үдэ һодоёо гээгээ гээ.

Сангайн арюун эдеэндэл

Сарюудхагдажа дэгдээ гээ.

 

Талаар дүүрэн малнуудынь

Тангаршаажа гүйлдэдэг һэн.

Эмниг морииень унахадаа

Эрэ түрэһэнөө һанадаг һэн.

 

Һужаагай тэгэндэ Һамын стан –

Минии абын стан.

Бухал шэрэжэ ябатараа

Булаг руу уһалхаа гүйлгэһэниинь,

Уһанда шунгажа садахадаа

Удаан эрьедэ хэбтэһэниинь,

Сэсэгтэ нугаяа

Шэнээр хаража мэдэрһэниинь  –

Һамаёон Петяда һанагдаа.

 

Нармай һайхан дуугаараа

нарьян байнал Шэбэртэм, һураг суугаараа…

 

Валера Басаа.

Фотозураг: Б.Баира

 

2020 оной декабриин 17

Уран хүн.

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments