04 декабря 2017, 05:02

Зудхэлиин гол.Дондок Цыдендоржиев

Дондок Цыдендоржиев

 

«Зүдхэлиин гол»

Мүнхын уһанай дуһалһаа

Мэлмэрэн гараһан үльгэртэй,

Майлата хадын дундаһаа

Мушхаран ерэһэн түүхэтэй.

 

Хуушанай урдын сагһаа

Харьялан урдаһан гэлэйл,

Халюуран байгаа талануудаа

Хуралан уһалһан бэлэйл.

 

Заахан хүхюу наһандаа

Зугаалан оймооб шамайе,

Зөөлэхэн дулаан уһандаа

Зайлаһан байгааш намайе.

 

Үндэр хоёр эрьешни

Үргэлжэ годирон харагдаал,

Үргэн тэнюун нюруушни

Үглөөнэй наранда ялараал.

 

Зэндэмэни сэнхир уһандаа

Загаһа олоор үдхөөрэйш,

Замдаа дайралдһ\ан зондоо

Зүдхэлиингөө һайниие хүргөөрэйш.

 

Хадаһаа унаһан шулууе

Харайлган һүрэн гараарайш,

Хүндэлэн хэһэн хүргые

Хамха сохин урдаарайш

 

Холын холо замдашни

Хойноһоош юумэ үргөө һэм,

Харьялан байгаа булагуудташни

Харгыдань хүсөөрэй гээ һэм.

 

Домогто ороһон Онондо

Дондогһоо мэндые хүргөөрэй,

Долгито дошхон Амурта

Дуулимхан Агаяа магтаарай.

 

Агууехэ Номгон далайһаа

Аадар болон ерээрэй,

Анхандаа гараһан Ага нютагаа

Аршаан дуһалаар уһалаарай.

 

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments