05 апреля 2018, 18:06

Долоон үбгэд. Арадай онтохон

 

Урда сагта сэсэн ноён Сэбжээнэй баруун джоодо* отчо мөргөл хэхэеэ ябба.. Ябаган ябжа ябсарнь, нэгэ хун харгыдань газар шагнажа хэбтэнэ. Сэсэн ноён Сэбжээнэй хажуудань ерээд:

Э-э, нөхөр , юу хэжэ хэбтэнэш?

Үгэй, намайе «hoнop хүн» гэлдэхэ юм. hонороо туршажа доодо замбиин амитаниие шагнажа хэбтэнэб.

Сэбжээнэй hурна:

Юун болжо байнаб?

Тэндэ хурим наада найр хэжэ байна.

Зай, намтай нөхөр болоод ябая, Баруун джоодо отчо* мөргөл хэе.

Саашаа ябаа хоюулаа. Нэгэ хүн хоёр уула хуу татаад, hэлгээд табижа байна. Хажуудан ерээд:

Э-э, нөхөр*, юу хэжэ байнаш?

Үгэй, намайе «Бүхэ хүн» гэлдэхэ юм Хүшээ туршажа байнаб. Мүншье бэрхэ байнаб. Хоёр уула хуур татаад даанаб.

Зай, нөхөр, манаар ябая, — гэбэ Сэбжээнэй, — Баруун джоодо отчо мүргэл хэе.

Саашаа яббад барандаа.

Нэгэ хүн хэрээ шаазгай хоёри үдынь hэлгэжэ байна.

Энэ юу хэжэ байнаш? — гээд Сэбжээнэй hурба.

Үгэй, намайе «hэлгээшэ» гэлдэхэ юма. Би бэеэ туршажа байнаб. Мөншъе hэлгэдэг юм байнаб. Энэ хоёри үдынь hэлэккэдэм мэдэнэгүй.

Зай, нөхөр, манаар ябая, Баруун джоодо отчо мөргөл хэе.

Саашаа ябжа ябна. Нэгэ хүн хоёр холдоо мандагар ехэ шүлүү уяад ябна. Сэбжээнэй хажуудань ерээд:

Э-э, нөхөр, юу хэжэ ябнаш? — гэжэ hурна.

Үгэй, намайе зон хэлдэг юм, «Хурдан, Хурдан» гэхэ юм. Тэгээд би шулуу хулдөө уяагуйдөө хиидчихэеэ* hаннаб. Тэгээд энэ шулуу уяад ябанаб.

Сэбжээнэй хэлнэ:

Э-э, нөхөр, ябая манаараа, Баруун джоодо отчо мөргөл* хэе.

Яббад саашаа. Ябжа ябсарань, харгы дээрэнь нэгэ хүн далай балгаад хаяжа байна. Сэбжээнэй хажуудань ерээд:

Э-э, нөхөр, юу хэжэ байнаш?

Үгэй, намайе «Балгааша» гэлдэхэ юм. Би балгадагаа туршажа байнаб. Мөншье энэ далай барниинь балганаб.

Сэбжээнэй хэлбэ:

Зай, нөхөр, ябая манаараа, Баруун джоодо отчо мөргөл* хэе.

Саашаа ябаа. Харгы дээрэнь нэгэ хүн манза номоороо харбажа байна. Сэбжээнэй хажуудань ерээд:

Э-э, юу хэжэ байнаш, нөхөр? — гэжэ hурна.

Үгэй, намайе «Мэргэн харбааша» гэлдэхэ юм. Би бэеэ туршажа тэрэ хада дээгүүр ниитчэ ябаhан хэрээн үдыень таhа харбажа байнаб.

Барандаа долоон хүбүүд болоод саашаа ябба. Яба ябаhаар нэгэ хаани хотодо оробо. Тэндэ орходонь, хаанай түрэйн найр больжо байна. Сэбжээнэй xaaнhaa ошожо hурба:

Бидэ Баруун джоодо отчо мөргөл хэхэеэ ябанабди. Тиибэшье, хаан баабай, танай түрэйн найрта байжа болохогүбди?

Хаян харюудаба:

Болхо, — гэжэ.

Хаанай хурдан хүбүүhи ябаган урилдаан болбо. Тэрээндэнь хурдан хүбүүниинь отчо урилдаба. Хурдан хүбүүн хаани хурдан хүбүүhи газраа тэгнээгүй ябхадань, Сэбжээнэйн «Хурдан» хүбүүн мижээ дээрэнь урид ербэ. Ябаган хурдани нэгэдэхи hууриинь абба. Бүхэшүүлэй барилдаан болбо. Тэрээндээ Бүхэ хүбүүгээ хабаадуулба. Бүхэ хүбүүниинь барилдаанда туруулжи нэгэдэхи hyyри абба. Мориной хурдан урилдаан болбо. Тэрээндэ Сэбжээнэйн Хурдан хүбүүн ошоод байлсаба. Мори урилдаашан хэлбэ:

Үгэй, бидэ морёор урилдахамнай. Та ябагаар хүсэккүйт.

Үгэй, битнай ябаганшье хадая харжа байха аргамни үгы.

Хаан түрэйл найрта морьни хойноhоошье гүйжэ ябахам.

Мори урилдаашан хэлнэ:

Ӫөрөө мэдэ.

Морид гүйлдэбэ. Ябаган хүбүүн гүйлсэба Мориhи газараа тэгнэнгүй ябхада, ябаган хүбүүн урьтажа мижээ дээрээ ерэбэ. Ябаган хүбүүн моринhоо урид гаржа нэгэдэхи hуури абба.

Хаани мэргэшүүли hyp харбаан болбо. Баhал Мэргэн хабаадаба. Мэргэн хүбүүн түрүүлжи харбаад, мэргэнэй нэгэдэхи hуури абба. Бүхы найрай мүрысөөеынь түрүүлжэ rap6а. Хаани уурынь ехээр хүрбэ энэ долоон хүбүүдтэ.

Хаан эдеэ баригшадтаа захяа өгөбө:

Энэ долоон хүбүүндэ аминдань остоол (ширээ) табиха. Хоро хээд табаглаха шөлөндөнь холёод. Эдиhээр унажа үхэхыень.

Энэ хэлэхыень Шагнадаг хүбүүн шагнажа байба. Энэ дуулhанаа Сэбжээнэйдэ хэлэбэ. Сэбжээнэй hэлгэдэг хүбүүгээ эльгээбэ. Ӫөhэдэйгөө идеэлхэ тэрэ долоон табаг абаад, ханай ноёһи ширээдэ табиба. Хаани ноёhи ширээhээ долоон табаг шөлө абаад, өөhэдэйнгөө hyyxa ширээдэ табиба. Хүндэдэ барандаа хүбүүн оробо, хаанай hайдууд оробо. Долоон хүбүүһи ширээдэ hуулгаба. Долоон хүбүүнд эдижэ оробо. Садтараа эдибэ. Хаани долоон hайдууд хортой шөлынь уугаад эдеэд, хордожо унасагаабад. Хаан ехээр уурлажа, эдеэ шанаашадын барниин толгой абба.   Хаан үшөө ехээр уурлаба. Сэсэн ноён Сэбжээнэйдэ хаан хэлбэ:

Эрхэйн эршээр болхомнай гү? Али һомоной хурсаар болхомнай гу?

Сэсэн ноён Сэбжээнэй хаанда харюудаба:

Хайшаашье хамаагүй. Та ошогты тээ тэндэ.

Хаани мэргэшүүл хойноһоонь харбажа оробо. Мэргэн хүбүүн эрьсhээр харбаба. Харба харбаһаар хаанай мэргэшүүые барниинь алаштиба. Сэсэн ноён Сэбжээнэй: «Алаhан хойноо алажа барая», — гэбэ. Балгааша хүбүүгээ далай балгаад ер гэбэ. Балгааша хүбүүн далай балгажа ерээд, хаанай түриие далайгаараа даржа барниинь алаба, адуутайнь, малтайнь, амитан зонтойнь алаба

Энээни хуу алаhандаа долоон хүбүүд гомодхын ехээр гомдобо. Бурханда мөргөхөө ябаад, ехэл нүгэл хэбэбдэ даа. Юугээрэ даахабибди? Энэ ехэ халюурай улаан байсын оройдо гаража, доодо эхэ ехэ хара далай руунь харайжа буужа үхэе гэлдээд, халюурай улаан байсын оройдо гараа.

Барандаа хөтөрөлдөже байгаад гомдохын ехээр гомотчо, бархиралдахын ехээр бархиралдаад, эхэ хара далай руу хөтөрөлдөөд харайлдажа бууба. Эхэ хара далайда хүрэнгүй, өөдөө дэгдэшэбэ. Огторгодо гаржа долоон үбгэд болбо. Мөнөөш долоон ехэ одон байна. Тэрэ caгhaa мөнөө хүрсэр байна.

Семь старцев.

В давние времена мудрый ноён отправился в Западный джо на поклонение Когда он шел и шел, на пути его оказался человек, который лежа слушал землю.

Мудрый ноён Сэбжэнэй подошел к нему и [спрашивает]:

Э-э, друг, зачем здесь лежишь?

Все зовут меня «Чуткий», я вот лежу и испытываю свой слух, слушаю людей Нижнего мира.

Ну и что там? — спросил Сэбжэнэй.

Там большой пир: свадьбу справляют.

Будь мне другом, пойдем вместе в Западный джо на поклонение.

Пошли вдвоем дальше. И видятони: один человек выдергивает с основанием две горы и переставляет их местами.

Подошли к нему:

Э-э, друг, ты что делаешь?

Все зовут меня «Силач», и вот я испытываю свою силу. И вправду я сильный. Могу выдернуть и поднять две горы.

Ну, друг, пойдем с нами, — сказал ему Сэбжэнэй, — совершим вместе поклонение в Западном джо.

Пошли они дальше вместе. [Видят], один человек меняет перья у вороны и сороки. Сэбжэнэй спросил:

Это ты что делаешь?

Все меня зовут «Менялой», и вот я себя испытываю. И вправду могут менять. У этих двух поменял вот перья, а они и не почувствовали.

Ну, друг, пойдем с нами, совершим вместе поклонение в Западном джо.

Пошли дальше. Видят они, как один человек идет, привязав к своим ногам огромные камни. Сэбжэнэй подошел к нему и спросил:

Э-э, друг, ты что делаешь?

Все зовут меня «Быстрый, Быстрый». Если бы не было камней на моих ногах, я бы улетел. Потому и хожу, привязав к ногам эти камни.

Сэбжэнэй говорит ему:

Э-э, друг, пойдем с нами, совершим поклонение в Тибете.

Пошли они дальше И вот встречается им на пути один человек, который заглатывает море воды и выливает обратно. Сэбжэнэй спрашивает:

Э-э, друг, ты что делаешь?

Все зовут меня «Глотатель», и вот я проверяю, как могу глотать. И вправду, море полностью заглатываю.

Сэбжэнэй говорит:

Ну, друг, пойдем вместе с нами в Тибет, совершим поклонение.

Идут они дальше. Видят: на дороге один человек стреляет из лука. Сэбжэнэй подошел к нему и спросил:

Э-э, ты что делаешь, друг?

Все зовут меня «Меткий стрелок», и вот я себя испытываю, могу ли сбить перо ворона, летящего над той горой.

И вот пошли они дальше всемером. Идут-идут и вот входят они в город одного хана. А там у хана был свадебный пир. Сэбжэнэй пошел к хану и спросил:

Мы идем в Тибет на поклонение. Но все же, хан-отец, можно побыть у вас на пиру?

Можно, — ответил хан.

Тут начались состязания в беге самых быстрых ханских парней. Из этих семерых пошел состязаться Быстрый. Самые быстрые ханские бегуны еще половины пути не пробежали, а Быстрый уже достиг отметки и занял первое место. Стали состязаться борцы. Сэбжэнэй с друзьями отправил туда Силача. Силач всех в борьбе одолел и занял первое место. Настал черед конских скачек. Быстрый пошел туда, чтобы принять участие в этих состязаниях. Но наездники ему говорят:

Нет, мы будем состязаться в скачке на конях. Вы пешком не угонитесь.

Да нет, я хоть и пеший, но не могу стоять в стороне и смотреть. На ханском свадебном пиру хоть и позади коней, но побегу.

Тогда наездники говорят:

Поступай, как знаешь.

Кони помчались, и пеший парень побежал вместе с ними. Кони не прошли еще и половины пути, а пеший парень, опередив их, уже прибежал и занял первое места

Стали состязаться в стрельбе ханские мэргэны. Парень по прозванию Меткий тоже принял участие в этих состязаниях. Опередив всех, он занял первое место. И так они одержали победы во всех состязаниях на празднике. Хан очень рассердился на этих семерых парней. Он приказал своим поварам:

Поставьте для этих семерых отдельный стол и подайте шулэн, подмешав в него яду, чтобы, съев, они сразу умерли.

Но парень Чуткий услышал этот разговор и рассказал об услышанном Сэбжэнэю. Сэбжэнэй отправил Менялу. Тот взял и поставил на стол ханских ноёнов те семь тарелок, из которых им предстояло есть, а с ханского стола взял семь тарелок с шулэн и поставил на свой стол. И вот все приступили к еде — семеро парней и ханские ноёны. Семерых парней посадили за отдельный стол. Начали они есть. Досыта наелись. А семь ханских ноёнов выпили шулэн с ядом, отравились и попадали замертво. Очень рассердился хан и всем поварам отрубил головы.

Еще больше рассердился хан и говорит мудрому ноёну Сэбжэнэю:

  • Силой больших пальцев померяемся или остриями стрел?
  • Все равно как, — ответил Сэбжэнэй. — Вы идите вон туда.

Вслед им принялись стрелять ханские мэргэны. Но Меткий стрелок, оборачиваясь, сделал выстрел. Стреляя так, он перебил всех ханских мэргэнов. Мудрый ноён Сэбжэнэй сказал: «Если так, уничтожим всех».

Глотателю велел: проглоти море и приходи. Тот проглотил море, пришел и затопил все ханское владение. Погибли все люди с лошадьми и скотом.  

Как погубили всех, семеро молодцев опечалились большой печалью: «Отправились на поклонение бурхану, а сами большой грех совершили. Чем мы его теперь искупим? Давайте заберемся на эту большую голую красную скалу, бросимся вниз в мать-черное море и погибнем».

Так решив, взобрались они на вершину голой красной скалы. Взявшись за руки, скорбя великой скорбью, плача великим плачем, кинулись они, так и держась за руки, вниз, в мать-черное море. Но, не достигнув его, вознеслись на небо. Там они превратились в созвездие «Семь старцев». И сейчас еще есть эти семь звезд на небе, с тех самых времен до сих пор смотрят на людей сверху.

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments