13 ноября 2017, 02:40

Оньһон үгэ (Б) Пословицы и поговорки

Басаганаар ябаhан барисаа үгы. Девичий век не вечен

Баабайтайгаа хэрэлдэhэн энжэ угы. У поссорившейся с отцом нет приданого.

Баабайдаа байхадаа басаган haйxaн. Базаартаа байхадаа бараан һайхан. Хороша девица в отчем доме, хорош товар на прилавке.

Бага шулуугаар томо шулуу сохижо хγдэлгэдэг. Большой камень сдвигают с места маленьким камнем.

Багаханшье hаа, бад гэмэ. Маленький, да удалой

Базаарта халааша сэнтэй, баабайндаа басаган сэнтэй. Калачи на базаре в цене, девушка у отца ценна.

Балын байгаа сагта батаганаан олдохо, басаганай байгаа сагта хадам олдохо. Есть мед — будут и мухи, есть девушка — найдутся женихи.

Бар зураhаниинь нохой болошоо. Рисовал тигра, получилась собака

Басаган үриин гар зөөлэн, бадма сэсэгэй намаа зөөлэн. У девушек руки нежны, у лотоса листья нежны.

Батагана нарин хоолоитой, хорон хушуутай. У комара хоть голос тонок, да хоботок остер

Баян хγн садахагγй, баатар хγн сухахагγй. Богач не насытится, а богатырь не отступится.

Бадаршанай ябаhан газарта баршад тодхор олон, батаганын ябаhан газарта үтэ хорхой олон. Там где прорицатель- много беды, там где мухи, много личинок навозных мух.

База хүнэй байра нэгэн, балта hүхын дэлисэ нэгэн. У родни жилье одно одно, у колуна с топором взмах один.

Бар зураhаниинь нохой болошоо. Рисовал льва, получилась собака.
 

Баригдаагүй загаhые баггүй ехэ гэдэг. Не пойманную рыбу удачной называют.
 

Баряаша хүн бэедээ туhагүй. Костоправ себе не помощник.

Бахын hанаан далайда, бандиин hанаан шэрээдэ. Мечты лягушки о море, думы банди( сан буддийского религиозного культа) о престоле.

 Баян хүн малай барлаг, үгытэй хүн хүнэй барлаг. Богач-слуга своих табунов, бедняк, слуга богача.
Баян хүн садахагүй, баатар хүн сусахагүй. Богач не насытится, силач не устает.
Баян хүнтэй заргалдаха бэрхэ, баатар хүнтэй барилдаха бэрхэ. Трудно спорить с богачом, трудно бороться с силачом.

 Баярлаhан хирээ бархирха. От радости и ворона заплачет.

Бууралhаа γгэ дуула, бусалhанhаа ама хγрэ. Старших слушай, что сварено, пробуй.

Бөө хγн γhөөрхγγ, бγхэ хγн хүшэрхүү. Шаманы бывают мстительными, силачи хвастливыми.

 Бөөрэhөө  өөхэтэй мяхан үгы, булэhөө бүхэ ураг үгы. нет жирнее мяса, чем почки, нет дружнее родовы чем семья.

Биб гэhэн гансаараа, бидэ гэhэн олоороо. 
 

Богдорхожо, бурхан болохогүй хабархажа, хаан болохогүй.
 

Будэрдэггүй морин байдаггүй. Нет коня, который не спотыкался.
 

Бурхан шүдхэр мухар hүзэгhөө, буруу hанаан муу сэдьхэлhээ. 
 

Бууралhаа үгэ дуула, бусалhанhаа ама хүрэ.  Послушай  речи седого, отведай еды сваренной.

Буруу юумэн булшанһаа хүйтэн. Залхуу хүнэй заглуу хооһон.
 

Бухэ hухэ, бүхэтэр хажуур, хатуу баян, халуун наран. Тяжелый топор, горбатая коса, жестокий богач, жаркое солнце.
 

Бушуу туулай борьбодоо бааhатай. Торопливый заяц замаран по голень.
 

Бэе утэлхэ, hанаан үтэлхэгүй. Тело стареет, а дух не стареет.

 Бодолгүй юумэнhээ буладай үзүүр хухарха. От необдуманного( решения) сломается конец стали. 

 Булганай эдеэн буурал хадын оройдо. Халюунай эдеэн харахан уһанай оёорто. Соболиная трапеза — на вершине седой горы, бобриная трапеза- на дне черной воды. 

 

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments