18 апреля 2018, 03:30

Оньһон үгэ (Д) Пословицы и поговорки

Даахи дороhоо хүлэг гараха, даг дороhоо баатар гараха. Из под косм проглядывается аргамак, из-за цыпок показывается богатырь.

Дааган эхэдээ хэрэгтэй, дүшэ дархандаа хэрэгтэй. Жеребенок нужен матери…

Даахигүй унаган, дахагүй үбгэн

Дальбараань турлаагтаа hайхан, дааганиинь эзэндээ hайхан.  Вороне прекрасен его птенец, жеребенок прекрасен хозяину.

Дальбараахан далижадаг, хүүгэхэн бэежэдэг. Птенцы обретают крылья,дите обретатет силу.

 Далайда оломшо, дайдада хүтэлшэ.  В море находящий, по жизни предворящий.

Дари дээрэ дабhа адхаха. На гнойничок посыпать соль.

 

Дархыень дабталгаарнь мэдэ, шадалыень шанарһаань мэдэ.

Дайдаяа бү баһа, далайгаа бү занда.

Дайда-далбагар, дэлхэй-дэлбэгэр.

Дайдын хүрьһэн зузаан, гахайн гадар зузаан.

Дайдын модон тоолошогүй, дайдын оёор хэмжэшэгүй.

Дайгүй дайда сэсэгээр хушаатай, дайтай газар дариин утаагаар хушаатай.

Далай уһаар ханадаггүй, губи элһээр ханадаггүй.

Даб гэмэ дайда бэлэй, хүжэ ногоон тайга бэлэй.

Дарабашье -дардайха, булабашье-бултайха.

Даарабал дахаяа хэдэрэ, бээрэбэл, бээлэй үмдэ.

Дааража ябанхаар, даажа ядаhаниинь дээрэ.  Лучше таскать с трудом,чем мерзнуть.

Даарахада даха хэрэгтэй, дайлалдахада хуяг хэрэгтэй. Когда мерзнешь, нужна доха, когда воюешь, нужно оружие.

Даяг үзөөгүй бэшээшэ, маяг үзөөгүй зурааша.

Досоонь хара нохой үхөө. В черной душе собака родилась. 

Дурөө уташ болобол, газартаа хүрэхэгүй, дүү hайнш болобол, ахадаа хүрэхэгүй. Стремена, хоть и длинны, не дотянут до земли, младший брат хоть и молодец, не дотянет до сташего.

Дүрөөгүй эмээл байхагүй, дүримгүй бэшэг байхагүй. Нет седла без стремен, нет письма без правил.

Дүрбэн зүг найман тээшээ арилха. Уходить на все четыре и восемь стороны,

Дүтыень хаража, дүрбэ хонобо, дүүрэнииень хаража амаа дүрэбэ. Выбирая ближнее четуре ночи переночевал, заглядевшесь полное, обжег рот.

Дүтэлхэдэнь-һугабшалха, холодоходонь — һалаабшалха.

Дүмөө һаа баһуулхаш, хайрлаа һаа булигдахаш.

Дайлалдаһан дайн сэрэг аюултай

Дүрэжэ эхилһэн гал аюултай

Дэбэржэ урдаһан үер аюултай.

Дуранда нюдэн үгы.  У любви нет глаз.

Дурлаhан мэлхэй далай гаталха. Влюбленная черепаха переплывет море.

Дуугүй дороо нойтон. Молчун снизу мокр.

Дуһалһаа дайлай бии болоо.

Дуутай нохой зуудаггүй, дуугүй нохой зуудаг. Шумная собака не кусается, кусается безмолвная собака.

Дуутай тэнгэри бороогүй, суутай басаган хадамгүй. Громогласное небо без дождя, прославленная девушка без сватовства.

Дуулахада хоёр шэхэн, дуугархада нэгэ хэлэн.

Дуримгүй бэшэг байхагүй, дүрөөгүй эмээл байхагүй. 

Дэлхэйн гурбан хурдан: hанаан хурдан, харбадаг hомон хурдан, нюдэн хурдан. У вселенной три быстрых: мысль быстрая, пуля быстрая, глаз быстрый.

Дэмы үгэ дээбэри дээгүүр, үлүү үгэ үрхэ дээгүүр. 

Дэмы  хэлэнхаар, дуугай hууhан дээрэ. Лучше молчать, чем говорить что попало.

Дэмы орхиhон дээhэн, hула орхиhон hур. 

Дээhэн жолоо гутахагүй. Волосяная веревка не испортится.

Дээрээ ахагүй, дороо дүүгүй. Над собой не имеет старшего, под собой-младшего.

Дэгэл захатайдаа дулаан, Хүн ахатайдаа һайн.

Дэрэдээ һуужа бү уйла, дэбдихэртээ һуужа бү дуула.

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments