26 октября 2018, 12:38

Оньһон үгэ (М) Пословицы и поговорки.

Маани мэгзэм-һүзэгһөө. Мантры, моление — от веры.

Мааража хонин болодог, уйлажа хүн түрэдэг. Блея, бараном становится, плача, человек рождается.

Мара мадагар юумэ ябана. Словно аршин проглотил

Могойн эреэн газаагаа, Хγнэй эреэн досоогоо. Пестрота змеи снаружи, пестрота (коварство) человека —внутри.

Модонhоо хөө гараха, Мууhаа муу гараха. Из дерева уголь выходит, от дурного-плохое исходит.

Морёо унажа ябаад, морёо бэдэрхэ. На коне едет, коня ищет.

Мориной hайн эмээлhээн бэшэ, хγнэй hайн хубсаhанhаан бэшэ. Резвость коня не от седла, добро человека не от одежды.

Мориной hайниие унажа мэдэдэг, хγнэй hайниие зугаалжа мэдэдэг. Оседлав коня, узнаешь его норов, поговорив с человеком, поймешь его душу.

Могойн эреэн газаагаа, хγнэй эреэн досоогоо. Пестрота змеи – снаружи, коварство человека внутри.

Могой хоротой, дайсан харатай. Змея с ядом, враг с коварством.

Мориной hайн эмээлhээн бэшэ, хγнэй hайн хубсаhанhаан бэшэ. Резвость аргамака не от седла, сущность человека не от одежды.

Моритой ябаган хоёр харгыдаа нүхэсэжэ шадахагүй. Всадник и пеший и не друзья в дороге.

Мухар ухантай, муу зантай. Косный ум, плохой характер.

Муу hаалишанда үнеэн зэмэтэй, муу аяншанда морин зэмэтэй. Плохой доярке корова виновата, плохому путнику лошадь виновата.

Муу hанаатай, модон hоёотой хүн. С плохими мыслями, с деревянными клыками (человек).

Муул һаа-би, мохоол һаа магардаан. Раз плохой, то я, раз тупой, то магардаан (самодельный нож).

Муу тэхэ хотонhоо hалахагүй, муу хүн хобhоо хахасахагүй. Дурной козёл от загона не отходит, дурной человек — со сплетнями не расстаётся.

Муушье haa, эрэ, мохоошье haa, хутага. Хоть плохой, да мужчина, хоть тупой, но нож.

Муу хөөрэн модон хүлтэй. Неважный рассказчик, деревянная нога.

Муу хүн зониие бузарлаха, муу үбhэн таряае бузарлаха. Плохой человек оскверняет народ, плохая трава оскверняет урожай.

Муу юумэн hургаал бологүй, мухар hаднаг түлеэн болохогүй. Плохое наставление не станет наказом, коряга не станет дровами.

Муунь муугаа һалахагүй, мунсань гадаhаа алдахагүй. Плохиш от плохого не отстанет, чубук от мундштука (курительная трубка) не отстанет.

Мухар гозуули ойн дарамта, муу үхин гэрэй дарамта. Тупой ползучий (уж) в лесу обуза, плохая девица для дома обуза.

Мухар хутага зурааша. Тупой нож рисующий.  

Муу эрэ- мохоо хутага, һайн эрэ-һаадаг номо. Плохой мужчина-тупой нож, достойный мужчина- лук с стрелами.

Муу хγн эдиhэнээ хэлэхэ, hайн хγн ябаhанаа хэлэхэ. Плохиш хвастается едой, достойный человек -путешествиями.

Мөөрэдэг үнеэн һү багатай, хөөрэдэг хүн нэрэ багатай. У мычащей коровы молока мало, у возбудимого человека уважения мало.

Мэгдэнгүй хэлэһэн мэргэн оносотой. Случайно брошенное слово иногда попадает в цель.

Мэдэһэн хүн мэргэн, үзэһэн хүн доргон. Знающий-меткий, изучивший-дерзкий.

Мэдэхэhээ үлүү эрдэм үгы, мэндэ ябахаhаа үлүү жаргал үгы. Нет науки сильнее информаций, нет большого счастья, чем быть здоровым.  

 

Уран хүн.

Рисунок: Ц. Сампилов. Из собраний Ф. Балдаева

источник: монорнамент.ру

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments