02 ноября 2018, 03:25

Оньһон үгэ (Н) Пословицы и поговорки.

Наадан жаргаха саг хүн бүридэ байгаа. У каждого человека было счастливое детство.

Наадан дээрэ нахилзаха хэрэгтэй, хурим дээрэ хотолзохо хэрэгтэй. На играх нужно танцевать, на свадьбах надо веселиться.

Наада тээгээ нялуун, саанаа гашуун. Вблизи-приторный, извне-горький.

Нагасын hайн зээдэ, намаагай hайхан хушада. Все лучшее от дяди — у племянника, самая красивая крона — у кедра

Нажарынь манааша, үбэлынь эдеэшэ. Лето караульное, а зима- обжориста.

Наймаа найман хүлтэй, наймаашан хоёр хүлтэй. У торговли восемь ног, и у торговца-две.

Найрай богонинь һайн, наһанай утань һайн. Хорошо, когда свадьба коротка, жизнь длинна.

Намар намһаа саашаа, хабар намда наашаа. Осень-подальше от меня, весна-ко мне поближе.

Намар натуу, хабар хатуу. Осень спокойна, весна (ранняя) спокойна

Намhаа сагуур, наранhаа наагуур. Подальше от меня, поближе от солнца.

Намарай тэнгэри ногтото морин, хабарай тэнгэри хазаарта морин. Осеннее небо-лошадь со сбруей, весеннее небо -лошадь с уздечкой.

Намнуулжа ябаhаар нагсаяа олоо. В изгнании нашел дядю по матери.

Наратай газар ногоотой, нагасатай газар үреэлтэй. На солнечной стороне травы много, у родни по матери благопожеланий много.

Наран шэнги галтай, нажар шэнги дулаан. Как солнце огненное, как лето теплое.

Наран ялагаршье hаа, хаагдадаг, хүн, hайншье hаа, хиртэдэг. Солнце, хоть яркое, иногда закрывается, человек, хоть хороший, да загрязняется.

Наранай үгыдэ hарашье гэрэл болодог. Когда нет солнца, и луна может стать светом.

Нахис-хотос гэшхэхэдээ набша намаа ургууха, наагуур саагуур харахадаа нара һара татуулха. От походки (ее) трава и цветы растут, от взгляда солнце и луна притягиваются.

Наhатай найматай хоёр адли. Пожилой и восьмилетний одинаковы.

Наһан залуу-зориг шанга, зан даруу — хүсэн шанга. У молодого- смелость, у спокойного много силы.

Наһаяа эдиһэн, нарбаяа сайһан. Съевший (изживший) года, серебривший виски.

Наһаяа һайнаар эдлэхэ, наһандаа жаргалтай ябаха. Качественно, счастливо прожить жизнь.

Ногоон далайн оёорто номин шулуун эрдэни. На дне зеленого моря -зеленый камень драгоценность.

Носоргоно нохойн hүүлдэ аhалдаха, нобшо гэрэй буланда тогтохо. Липучая трава пристает к хвосту собаки, мусор остается по углам дома.

Ногоон шүүдэртэй һайн, мяхан шүүһэтэй һайн. Трава с росой хороша, вкусно мясо пока сочное.

Ноён урбадаг, нохой шарбадаг. Ноён предает, собака хвостом виляет.

Ноёниие һажаажа ябаһаарнохой болобо, баяниие һажаажа ябаһаар барлаг болобо. Подражая ноёну (чиновнику), стал собакой, подражая богачу, стал батраком.

Ноён хүндэ ногто үгы, хаан хүндэ хазаар үгы. На ноёнов нет узды, на ханов нет управы.

Ном судар алтанһаа үнэтэй, эрдэм мүнгэнһөө сэнтэй. Книга дороже золота, знания ценнее серебра.

Номгүй лама дүлии, нүгаһагүй нуур дүлии, нохойгүй айл дүлии. Без книга лама глухой, без утки озеро пусто, без собаки дом глухой.

Нохойгүй айл дүлиитэй адли, номгүй айл hохортой адли. Семья без собаки-глуха, семья без книги-слепа.

Нохой хусаха, ноён мэхэлхэ. Собака укусит, ноён (чиновник) одурачит.

Нохойн hайнда шоно ээлтэй. При сильной собаке волк не страшен.

Нохойн үгыдэ гахай хусаха. В отсутствие собаки залает свинья.

Нохойн аманда ороhон яhан бүтэн гарахагүй. Не уцелеет кость, попав собаке в пасть.

Нохойн дуун ойртоо. Близок лай собаки (близка расправа).

Нугаhыень алдаа, нуурынь тудаа. Утку упустил, в озеро попал.

Ногоон далайн оёорто номин шулуун эрдэни, сагаан далайн оёорто сахюур шулуун эрдэни. На дне зеленого моря зеленый драгоценный камень, на дне белого моря белый драгоценный камень.

Нэгэ орооһон таряанай эхин, нэгэ хурьган малай эхин. Одно зернышко-начало урожая, один ягненок начало стада.

Нэгэ бүдэрөө hаа, долоо бүдэрхэ. Единожды споткнувшись — семь раз ошибаться.

Нэгэ хүнэй хүбүүд нэгэниинь hайн, нэгэниинь муу. В одной семье один молодцом, другой плохишом.

Нэгэндээ нэтэрһэн, нэхыгээ хэдэрһэн хүн. Привыкший к одиночеству, накинувший доху.

Нэгэнэйнь олохош, нүгөөдынь гээхэш. Что-то находишь, что-то теряешь.

Нэрэ-мүнхэ, яһан сагаан. Имя-вечно, кость-бела.

Нэрэ олохо- наһанай, нэрэ алдаха-үдэрэй. Имя (достоинство) находишь всю жизнь, теряешь в один день.

Нэрээ хухаранхаар, яhаа хухара. Чем потерять свое имя (честь), лучше сломать себе кость

Нэхэл хатуутай нэхы дэгэлтэй. Тяжек долг в меховой дохе.

Нюдэ анима харанхы. Темно, хоть глаз коли.

Нюдэ балай, шэхэ дүлии hууха. С глазами косыми(слепыми), с ушами глухими сидеть.

Нюдэндэ бууhан бог шэнги. Как грязь упавшая на глаз. Как бельмо на глазу.

Нюдэнэйнгөө сүсэгы мэтээр гамнаха. Беречь как свой зрачок.

Нюрганда хэлэнхаар, нюурта хэлэ. Чем злословить в спину, говори в лицо.

Нюурай урда маhалзаха, нюрганай арада ёлолзохо. В лицо улыбается, в спину косится.

Нюуртаа алтан, нюргандаа халтан. На лице— золото, за спиной-пусто.

Нюур талаhаа альган тальган, нюрган талаhаа нюдарга шударга. В лицо-ладонь щедрая, за спиной- кулак угрожающий.

Нютагай шорой алтан. Земля родины-золото.

Нюһатайшье һаа нютагай. Хоть сопливый, но земляк.

Нюһатые хүн болгохо, нюргатые хүлэг болгохо. Сопливого в мужчину превратит, жеребенка- в аргамака.

Нюу нюуһаар гээхэ, хадагала хадагалһаар гутааха, харамна, харамнаһаар хооһорхо. Пряча терять, храня, портить, жалея, остаться пустым.

Няагаhынь аршаад, нюдэнинь тэhэлэй. Хотел вытереть слезу, глаз выдавил.

Зураг: http://monornament.ru

Уран хүн.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments