22 октября 2018, 15:05

Пословицы цонголов


Эрхыг соранкаар
Бэрхыг сура

Нэрээ хугаранхаар
Ясаа хугара

Нялуунаас
Шулуунин

Горихо узэнэгуй
Готол бу тайла

Туроогуй хувуундэ
Тумэр улгы бу бэлэс

Гэмэнэ урдаа
Гэмшэлэнэ хойноо

Явасан хун яса зууха
Хэбтэсэн хун хээли алдаха

Могойн эреэн газаагаа
Хунии эреэн досоогоо

Тэниг хун
Тэндирээс цэцэн

Тэмээ гэхэдэ ямаа гэхэ

Улаан хэлтыг
Урдаа оруулаккуй

Хамар дор
Хагархай гэджи

Уур бэеы зовоохо
Уула мори зовоохо

Уриты хун
Оодлэккуй

Хорхойдо хоргуй

Хариин хувуун харидаа багтаккуй
Хандагайн чумогэ тогоондо багтаккуй

Жаргал жар хоножи ерэхэ
Зоволон зургаа хоножи ерэхэ

Нохой хамарта хурэхэдэ осчи

Суулчын тэмээны ачаа хундэ

Сухэ далайтар
Ухэр амар

Тамын амитан
Тамдаа жаргалтай

Цасахад
Цагаан хурганы суулэ амтагуй

Сурсан ём
Суроор татуулаккуй

 Из книги Ц.Б.Будаева «Ноехон и ноехонцы»

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments