03 ноября 2017, 04:30

Саазын дуун. Песня перед казнью. Из собрания песен С.П. Балдаева

ТОЛГОЙ СААЗАДА ХҮРТЭҺЭН ХҮНЭЙ ДУУН.
Песня обреченного на казнь
Балдаев С. П. Нүхэдэй нютагай Булууд отогой Үнгэйн хушуунуй Дальби Богдановһаа 1917 ондо бэшэжэ абаһан.

Записано С.П. Балдаевым у Дальби Богданова в 1917 г. в местности Булууд, Унгиского хошуна Нукуты Иркутской губернии.
***
Баабайнгаа хүүрээр ябаа болобол
Баригдахабэй бэлэйлби,
Иибииеээ хүүрээр ябаа болобол
Эрхүү ерэхэбэй бэлэйби.
Наһамни бага даа,
Нарамнии дээрэ даа,
Бэеэмни залуу даа,
Яһамни мүнгөөрһэн даа.
Эхэмни һураха бэзэ:
— Хүбүүмни хаанаби гэжэ?-гэжэ
— Эрхүү дээрэ таһараа,
— Эреэн торгоор наймаалаа,
— Эжэнэй мүнгэ үбэртэлөө гээрэйт,-
— Эрьеээд дахин һурахадан,
— Эржэгэр мүнгэн бэһэлигыемни гараг үгөөрэйт,
— Эрхүү дээрэ баригдаа – гээрэйт,
— Эндүүлэжэ гэрүүлэжэ,
— Барагдаа гээрэйт,
— Мяха марайнһаан
— һалаа гээрэйт.
— Баабаймни һураха бэзэ;
-Хүбүүмни хаанаби?,- гэжэ
-Базаар дээрэ таһараа,
— Бараан торгоор баршалаа,
-Бурханай мүнгэ үбэртэлөө- гээрэйт,
— Баһа дахин һурахадан:
— Баржагар мүнгэн бэһэлигшыемни
— Абан үгөөрэйт,
— Базаар дээрээ баригдаа,
— Баран отолуулжа дууһаба,
— Сагаан яһандаа оробо — гээрэй

Арадай дуун
Народная песня

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments