04 января 2023, 05:06

Таряан

Аатайжын хүбүүд
Алтанһаа үнэтэй.

Баабайһаа ерэхэдээ дэгэлтэй байгаад, эндэ ерээд дэгэлгүйб.

Бүгэдэ талын адууе
Бүхэтэр һүхөөр хуряаба.

Голдо гуулин бурхан,
Гушан гурбан толгойтой,
Толгой бүреэ үргөөтэй.

Гуй-гуй бэетэй,
Губи сагаан толгойтой.

Мүнөөхи басагад
Мүнгэн һүхэ даажа ядаа.

Надхама нарһан,
Наян найман гэшүүһэн,
Гэшүүһэн бүри үргөөтэй,
Үргөө бүри үндэгэн.

Налгайхан нарһан
Наян долоон һалаатай,
Һалаа бүреэ үргөөтэй,
Үргөө бүреэ үндэгэтэй.

Нажартаа дахатай аад, даараха,
Үбэлдөө дахагүй аад, даарахагүй.

Найгуу-найгуу модон
Наян хоёр һалаатай,
Һалаа бүреэ эбэртэй,
Эбэр бүреэ үндэгэтэй.

Тала газар табха баян.

Тээ тэндэ түлгэ орхёоб,
Тэрээнээ харахадам
Шэхэниин дэрсээхэдээд
Һохоолын һолсойходоод байна.

Угтаа улаан,
Хүгтѳѳ хүхэ,
Сагтаа сагаан.

Урда хадада
Унаганай толгой хадагалааб,
Үни болоод ошоходомни
Ухай хорхой болошоод байгаа.
Хойто хадада
Хониной толгой хадагалааб,
Хоёр хоноод ошоходомни
Ухай хорхой болошоод байгаа.

Ута нюрга нюргалааб,
Улаан хасар хасарлааб,
Халюун заха захалааб,
Хаан шэнги шэрүүлээб.
Самдан баабайһаа ерэхэдээ
Самсатай ябаһан аад лэ,
Нүхэдүүдэйгээ дунда ороходоо,
Нюсэгэн салдаган болошооб.

Хүлтэр, хүлтэр бэетэй,
Хүхэ дэлбин шэхэтэй,
Найбар найбар бэетэй,
Наян хоёр һалаатай.

Шүшээг соо шара алтан.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments