04 декабря 2017, 04:24

Уреэлнууд. Благопожелания

 

 

Хүбүүндээ

Төөлэйгөөр хүндэлхэ хүбүүтэй боложо,

Түрөөр бууха басагатай боложо,

hахал сагаан баабай боложо,

hаншаг сагаан эжы болотороо hуугаарайгты!

 

Жороо мориной жолоо бариха,

Хатарша хээрын хазар бариха,

Олон зоной түрүү болохо

Арад зондоо хүндэтэй ябаха

Эрхим hайн хүбүүн болог!

 

Хурим турын үреэлнүүд

Урин дободоо гэрээ табижа,

Уужам таладаа малаа үдхэжэ,

Эртэ бодожо, орой унтажа,

Олон зоной ударидагша боложо,

Түмэн зоной түрүү боложо,

Ута наhатай, удаан жаргалтай ябагты!

 

Урда үргэн хормойетнай

Үри хүүгэдтнай гэшхэжэ байг,

Хойто үргэн хормойетнай

Хони ямаан гэшхэжэ байг!

Мүнхэ hайхан сэргыетнай

Мориной жолоо элээжэ байг,

Мүнхэ hайхан богоhыетнай,

Айлшад ходо элээжэ байг!

 

Наhатай зондо үреэл

Зудгүй газартаа зуhажа,

Зоболонгүй нютагтаа жаргажа,

Үри хуугэдтээ үргүүлжэ,

Ута наhатай

Дала хүрэжэ дарайжа,

Ная хүрэжэ налайжа ябаарайгты!

 

Хүхиhэн газартатнай

Хүхы шубуун донгодог,

Нэрлэhэн газартатнай

Набша сэсэг ургаг

Сэргэhээтнай хүлэг бү таhараг

Сэдьхэлhээтнай  нүхэд бү таhараг

Алтан таряан амбар дүүрэг

Адуу малнай тала дүүрэг,

Орооhон орьёлог,

Огороднай үрэжэг.

Түрэл колхознай,

Округ соогоо суурхаг,

Шэлтэй хара хаягдажа

Соёл гэгээрэл хүгжэг.

Талые дүүрэн табан хушуун мал үдхэгты,

Хоймор дүүрэн

Хоёр хушуун үхибүүдые үдхэгты!

 

Адуу малаа удхэжэ,

Ажалай Герой болоорой,

Арадтаа, засагтаа магтуулжа,

Алтан орденоор шагнуулаарай

Үдэр бүри үнэтэй үгэ шагнажа

hара бүри hайхан үгэ шагнажа,

Арадтаа алдартай,

Зондоо суутай ябахатнай болтогой!

Хүдөө тала нютагууднай

Хэзээдэшье гандахые бү мэдэг!

Тала, гүбээ нугануудшни

Таряагаараа долгилжо байг лэ!

hаали фермэ бүхэндэмнай

hүн далай салгидаг лэ!

hаалиша малша хүнүүднай

hанаа дүүрэн байг лэ!

Город тосхон hууринууднай

Гоё hайханаар hалбараг  лэ

Түмэн залуу айлнууд

Түрэ хуримаар наяраг лэ!

(А.Жамбалон)

 

Мүн турэл нютагтаа

Арад зондоо хандаhан

Уран хурса үреэлнүүд

Урма зориг түрүүлэг!

 

Бальжима Бортоева — педагог-библиотекарь «МБОУ Зуткулейская средняя обшеобразовательная школа»

Уран хун

 

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments