04 декабря 2017, 15:33

Зудхэлиин обоонууд

1.Зүдхэлиин Мунхан  (Хушуун Үзүүр),

 1. Зудхэлиин Баян Сагаан (Дээдэ Зүдхэли — «КИМ»),

3.Могойтын  Баян Сагаан – Сэнгэдэ,

 1. Пүнсэг Улзыто Үндэр (Хойто Эреэбэг),
 2. Боршогорой обоо,
 3. Дашинорбо,
 4. Баян Мандал,
 5. Шулуутын обоо,
 6. Шулуутын Дулаан,
 7. Нарин хүндын обоо,
 8. Пүнсэг Ринчин Хаан уула (Үлзытын эхин — Одхор),
 9. Нарһанай обоо (Нарһан Боори),
 10. Эреэбэгэй Арын булагай Согшод,
 11. Зүүн Үлзытын обоо,
 12. Шэнэһэнэй обоо (Гурбан шэнэһэн Урда Табтаанайн саана)
 13. Аршаантын эхинэй Баян уула,
 14. Уляаһатын табилга (Тайлта Үндэр),
 15. Могойтын Доодо Баян Сагаан,
 16. Мухар булагай обоо (с. Баян – Булаг),

20.Үгсүүрэй хүбшын обоо,

21.Үбһэтын эхинэй Шандан хүнды

(Могойто),

22.Үндэр гүбөө (Зүдхэлиин адаг),

23.Доодо  нууртын Бэлшэр,

24.Байсын Адагай обоо,

25.Харганаашын обоо (Нарин хүнды),

26.Ананда толгой (Угсаахай)Хамта 26 обоо мунхангууд, лусадай тахилгатай газарнууд тоологдодог, Зудхэлиин мунхан соо нэрэнүүдынь хадагалаатай байдаг, обоо тахилганда гаргажа ламанарай урда табигдадаг, нэрлэгдэдэг, уншагдадаг юм.  

Нютагай зон харгыда ябахадаа, ажал хэрэгэйнгээ, һургуули һударайнгаа урагшатай, үйлэ хэрэгэйнгээ бүтэсэтэй байхын тулада «26 обоо мунхангууднай урдаһаамнай угтажа, хойноһоомнай харалсажа байгыт» гэжэ гуйжа, һү  тарагаа үргэдэг заншалтай юм.

Надежда Доржиевна, Базар-Сада Цыденовтануудай хизаар ороноо шэнжэлэлгын ажалһаа, Бальжима Бортоевагай архивһаа мэдээсэл абтаба 

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments