06 февраля 2023, 14:31

Баир Чимитов. Эрын гурбан наадан

  Үхэр жэлээ үдэшэнгөө Мал адууhа магтаалда оруулан Нэгэ хэдэн үгэ бэшэхым  зүбшөөгыт Бии болоhон hанамжаа дуулгыт. Морин хуурай аягаар Мэнэ мэнэ сүлөө сагтаа Манай Мүнхэ аялга дуугаар Мүнөөдэр маниие дуудана Малша ажалша арадаа Эрын гурбан наадандаа. Балшар бага, бүдүүн томо Барилдаанда багаhаа hожортой Балсан хүндэлэн дүрэтээшүүл Баатар хүбүүд бэеэ бэлдэнхэй Бүхэшүүл мэгдэн яаранад Эрын […]

Автор:

читать весь текст...

 30 марта 2021, 15:14

Басаа Валера. Тэрэ холын хотондо (зүжэг, үргэлжэл)

ТЭРЭ ХОЛЫН ХОТОНДО (Дайнай үеын үхибүүд – дети войны) Дүрбэн үйлэтэй драма Цырен-Дондок Хамаевай «Жалсаадай» гэжэ туужын удхаар бэшэгдэбэ ЖАЛСААДАЙ, ЧИМИДСУУ, ШАГДААХАЙ, ДОРЖО — һургуулиин 6-дахи ангиин һурагшанар БАДМА БАЗАРОВИЧ, һургуулиин багша ДУЛГУУДАЙ, Жалсаадайн эхэ ГАНЖАД, Чимидсуугай эхэ ДАРХАН ШОЙМПОЛ, Жалсаадайн абга ЖАМБАЛ, Жалсаадайн эсэгэ Үхибүүд, улад зон.   ХОЁРДОХИ ҮЙЛЭ Һургуулидаа үглөөгүүр Чимидсуу ерэбэгүй. […]

Автор:

читать весь текст...

 22 марта 2021, 16:36

Басаа Валера. ТЭРЭ ХОЛЫН ХОТОНДО

(Дайнай үеын үхибүүд – дети войны) Дүрбэн үйлэтэй драма Цырен-Дондок Хамаевай туужын удхаар ЖАЛСАДАЙ, ЧИМИДСУУ, ШАГДААХАЙ, ДОРЖО — эхин һургуулиин нэгэ ангиин һурагшанар БАДМА  БАЗАРОВИЧ, һургуулиин багша ДУЛГУУДАЙ, Жалсаадайн эхэ ЖАМБАЛ, Жалсаадайн эсэгэ ДАРХАН  ШОЙМПОЛ, Жалсаадайн абга ГАНЖАД, Чимидсуугай эхэ ҮБГЭН  БААБАЙ, Доржын үбгэн баабай …………………………. …………………………. Үхибүүд, улад зон.   ОРОЛТО Жалсаадай добын оройн […]

Автор:

читать весь текст...

 17 марта 2021, 01:34

Дашинима Халхаров. Үхибүүдтэ зорюулhан шүлэгүүд

  ЗАНТУУ Хэмнай мүнɵɵ Хэшээлдээ үгыб? Залхуугай үбшэнтэй Зантуухай гүбэ! Толгойнь ходо Түшэгэнэhэн байха. Еохой ходо Еолууртай уршыха. Хүл гарынь Хүшэлдэһэн гэмэтэй. Хүгшэн эжынь hэрюулээгүй зэмэтэй. Үмдэхэ гэхэдэнь, Yмдэниинь соорхой. Үдэшэ норгоhон Гуталынь нойтон. Гэхэ мэтээр Олон табые Гэмэрэн тоолохо, Гэмэгүйдэл Зантуухай. Зантуудал зариман Заhаран хожомоо, Зэмэтэйнүүд байбал Залхуугаа үлдэгты! ҺАЙХАН ХҮСЭЛ Сог залитай, Омог […]

Автор:

читать весь текст...

 20 октября 2018, 01:55

Баира Бальбурова. Росинка и жаворонок

        Прекрасна степь ранним утром.  Она словно обсыпана драгоценными камнями, так искрятся и переливаются радужными цветами росы на травах, что поневоле замираешь от восторга:  не рай ли все это? Солнце вздымается выше, над землей слегка колышется воздух, будто качается слегка, бликует, рисует дивные миражи. Росы начинают испаряться влажной пылью,  а иные  падают […]

Автор:

читать весь текст...

 08 ноября 2017, 05:31

Аялган абяанууд тухай онтохон

  Аялган абяанууд тухай онтохон Урдын урда сагта, уһан голой тогтоогүй байхада, буряад хэлэнэй дэлгэрээдүй байхада, аялган абяанууд амгалан тэнюун ажаhуудаг байба ха. Гоё hайхан аялга гаргажа, дуулажа, хашалган абяануудтай элдэб янзын үе боложо наадажа, зугаалжа байгаа. Тиимэ һайн, эбтэй эетэй һуужа байтарынь, буряад хэлэн дэлгэржэ, элдэб шэнэ үгэнүүд бии болобо. Эдэ үгэнүүд абяануудһаа бүридэбэ. […]

Автор:

читать весь текст...