Драма

 22 февраля 2019, 04:37

Валера Басаа. И.А. Крылов. Торхируутай пирог (бялуу)

ИВАН КРЫЛОВАЙ “ПИРОГ” (“БЯЛУУ”) ГЭЖЭ ЗҮЖЭГ. УРИД ХЭЛЭГДЭХЭ ҮГЭ Басни бэшэдэг ородой мэдээжэ уран зохёолшо Иван Андреевич Крылов (1768-1844) 200 гаран баснинуудые бэшэһэн. Мүн элдэб янзын политическэ болон комедийна хараа бодолтой зүжэгүүдые зохёоһон байдаг. Олон комединуудынь тайзан дээрэ табигдаһан. “Пирог” гэжэ комеди 1799-1801 онуудта бэшэгдэһэн. Нэн түрүүн һайн дуранай тайзан дээрэ табигдадаг, Иван Андреевич өөрөө […]

Автор:

читать весь текст...

 04 декабря 2018, 20:45

Басаа Валера. Инаглал. Зүжэг

  Поэзиин маягаар бэшэгдэһэн дүрбэн хубитай зохёолһоо хэһэг ЭНДЭ: Костя – Константин Рокоссовский, Улаан Сэрэгэй хорооной залуу дарга; Юля – Бармын басаган, Хяагтын багшанарай гимназиие мүнөө жэл дүүргэһэн.                                     НЭГЭДЭХИ ХУБИИН ТҮГЭСХЭЛ Хадамда гарахы зүбшөөлөө басагандаа үгэхэ ушартай болоһон хойноо (түрүүшээр хадаг табижа ерэхэдэнь тогтоожо абангүй бусаагаа һэмнай даа, тиихэдэнь басаган Костяһоо ондоо хэндэшье, хэзээдэшье […]

Автор:

читать весь текст...

 23 ноября 2018, 15:17

Басаа Валера. Хойто наһандаа би монгол хүн боложо түрэхэб.

  Һанаа заяанда ороогүй ушаралнууд. Инаг дуран, нигүүлэсхы сэдьхэл. Гайхамшаг ажаһуудал *** ХОЙТО НАҺАНДАА БИ МОНГОЛ ХҮН БОЛОЖО ТҮРЭХЭБ Табан үйлэтэй драма  Наадаха нюурнууд: ТАМУРА, 14 наһанһаань үндэр наһа хүрэтэрнь харуулагдана СИМАМОТО, 14-тэй басаган, хожомоо Тамурын һамган ЭЖЫ, Тамурын эхэ АБА, Тамурын эсэгэ ХАДЗИМЭ, Тамурын нүхэр хүбүүн ЁСИКО, Тамура Симамото хоёрой үргэжэ абаһан басаган НАКАДА, […]

Автор:

читать весь текст...

 05 декабря 2017, 11:14

Хуби уйлэ байдаг гу. (Бандит Долгор)

Хуби үйлэ байдаг гү? Драма Написана авторами Базарсадо Цыденовым и Цырендоржи Цыденовым по мотивам рассказа Дамбинима Цырендашиева «Сэмүүн саг» «Бандит Долгор» гэжэ хөөрөөнһөө Базарсадо Цыденов, Цырендоржо Цыденов  хоёр найруулан драма бэшэбэ. 2014 ондо энэ зохёолые  Дашинима Раднаев Зүдхэлиин арадай театрай 35 жэлэй ойдо зорюулжа, Даширабдан Батожабайн нэрэмжэтэ округой театрнуудай харалга-мүрысөөндэ табяа һэн.   Драма 5 үйлэтэй, 19 үзэгдэлтэй  Хабаадаха […]

Автор:

читать весь текст...

 28 октября 2017, 20:20

Ангуушан. Охотник

  Ангуушан Буряад, эвенк арадуудай   үльгэрнүүдэй удхаһаа һабагшалан  найруулагдаһан зүжэг. Үхибүүдшье, ехэшүүлшье наадажа болохо. Газар дайда, байгаалияа  хайрагүй  һандаажа байһанай хохидолто үрэ тухай… Хабаадаха нюурнууд Мэргэн –ангуушан,  гушаадтай эрэ Мэргэнэй  һамган — хорёод гаран наһатай. Балта – эмшэн хүбүүн, 16-18 наһанай Наран гоохон-16-18 наһатай Хулгайшан — гуша гаран наһатай эрэ. Амба тайшаа – наһатай  хүн. […]

Автор:

читать весь текст...

 28 октября 2017, 12:08

Цам Миларэйбы. Базар Барадин(1878-1937)

Цам Миларайбы. Из жизни в Лавране. День 14 августа 1905 г. быль одним из интереснейших дней моей 8-ми месячной жизни в Лавране.    Сегодня 8-е число 7-го лунного месяца и день любимого здешними посетителями народного театра: » Миларайба цам», или, как его иначе называют: » Гомпо дорджи цам».    Настал полдень и я отправился на площадь […]

Автор:

читать весь текст...

 24 октября 2017, 13:34

Ангуушан

  Ангуушан Буряад, эвенк арадуудай үльгэрнүүдэй удхаһаа һабагшалан найруулагдаһан зүжэг. Үхибүүдшье, ехэшүүлшье наадажа боломоор. Хабаадаха нюурнууд Мэргэн –ангуушан, гушаадтай эрэ Мэргэнэй һамган — хорёод гаран наһатай. Балта – эмшэн хүбүүн, 16-18 наһанай Наран гоохон-16-18 наһатай Хулгайшан — гуша гаран наһатай эрэ. Амба тайшаа – наһатай хүн. Сэсэн ноён – дүшөөдтэй хүн, эршэмтэй, залуугаар харагдана. Тоологшо […]

Автор:

читать весь текст...

 23 октября 2017, 17:11

Новая жизнь

Ах, жизнь, преподносит  нам сюрпризы… Пьеско-гротеско Действующие лица. Дон Бурьяттино. Владелец компании « Чудесное поле». Алисия. Энергичная дама без возраста. Отмотала срок за мошенничество. Пилиппо. Солидный господин в поношенном костюме. Предан Алисии, временами бунтует. Блюдог. Телохранитель. Бывший полицейский бульдог. Накачен и грозен. Доктор Дурьяман. Доктор наук, владелец сети молодильных клиник «Время вспять». Сверчок подвальный. Старинный враг дона […]

Автор:

читать весь текст...