25 октября 2018, 01:10

Владимир Бухаев. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд»

Работы конкурсантов. Үгүүлэл АЗАТАЙ АГНУУРИ Намарай халюун номгон хаhа айлшалан ерэжэ, наранай элшэ аалихан hуларжа эхилбэ. Нахидхан гүбөө дайдаар, тужа тайгын оёороор шарахан набшаһад угалзата һайхан эрбээхэйнүүд шэнги хүнгэхэнөөр агаарта дэгдэжэ эрьелдээд унажа, газарай хибэс болон байхыень хаража байхада урматай. Долгилон байгаа нуурай уһанда  дулаан ороной шубууд сугларан ниидэжэ буугаад, уянгата дуугаа дуулан байжа, далижаһан […]

Автор:

читать весь текст...

 25 октября 2018, 01:02

Балданова Мыдыгма. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд» 

Работы конкурсантов. Уулын оройгоор харахадам, уняартай манан соо наран байна… Хүнэй наhанай эгээл сэлмэг булан – балшар бага наhан гүб даа. Минии hанаха, дурсаха үе жараад оной hүүл. Энэ хугасаае эрдэмтэд «зогсонги жэлнүүд» гэдэг. Имагтал тэрэ үедэ зон тэнигэр зантай, хотондош бууhан айлшые хотоороо угтан хүндэлхэ, найрлаха, ямар нэгэ дүтын түрэл мэтээр үмэдхэл бэлэглэн гаргаха. […]

Автор:

читать весь текст...

 21 октября 2018, 18:13

Басаа Валера.Цыден-Жап Жимбиевэй дурасхаалда.

Цыден-Жап Арсаланович Жимбиев мэндэ ябаа һаа, мүнөө 90 наһа хүрэхэ байгаа. Би уран зохёолшо бэшэ, поэт бэшэ, уран зохёолшодой Холбооной гэшүүншье бэшэ һаа, Цыден-Жап Арсалановичтай миил юрэ танил байһамби. Жимбиев Буряад Уласай газар дээрэ эгээ түрүүшын тэдхэмжын марафон эмхидхэһэн хүн гэжэ һанагшаб. Строительнуудай гудамжаар мүнөө байгааша ФСК соо “Хараасгай” сэтгүүлэй улас хоорондын хэмжээндэ гараһыень тэмдэглэнгээ […]

Автор:

читать весь текст...

 18 декабря 2017, 03:17

Из случаев в жизни Дондока Улзытуева

Цэрэн ГАЛАНОВ (Из случаев из жизни Докдока Улзытуева в связи воспоминаниями о поэте.)   Нэгэтэ би Дондок Улзытуевтай сугтаа Ярослав Смеляковые харахаяа, Переделкиндэ поэт Александр Межировэй байһан зуһаланда ерэбэ гээшэбди. Ярослав Смеляков заримандаа эндэ ерэжэ, журналайнгаа ажал хэдэг байгаа. Манай ерэхэдэ, Смеляков һая машинаһаа буугаад байба. Ярослав Смеляковые Чувашын арадай поэт Петер Хузангай бүри түрүүн […]

Автор:

читать весь текст...

 04 декабря 2017, 03:43

Минии нагаса эжы.

«Зуу наһатын ашата буян» Үгүүлэл Элдин энэ дэлхэйдэ амиды мэндэ ажал хэжэ ябахадаа, өөрынгөөл эрэ бэрхэдэ хэрэг ажалаа  шиидхэжэ, үри хүүгэдээ үндылгэжэ ябанаб гэжэ бодонгүй, «эгээл дүтын бурхан эжынэрни» гэжэ сэдьхэхэ ёһотой. Бүхы наһаараа һаалишанаар хүдэлһэн тухай ажалайнгаа дэбтэртэ ори гансахан бэшэгтэй юрын буряад эхэнэр, аглаг һайхан Ага нютагаймнай Зүдхэлиин Уляаһата гэжэ ой модоор, хада […]

Автор:

читать весь текст...