12 октября 2021, 23:13

Алексей Тенчой. ТУРКЕСТАНАЙ ИНСТИТУТ

«Бухараагай еврейнүүд Бухарада  байдаг хадаа иигэжэ нэрлэгдээгүй, юуб гэхэдэ, эдэ зон Бухараагай засаг газарһаа тэдэнэй мэдэлэй дэбисхэртэ ажаһууха зүбшөөл  абаһандаа. Тэдэнэр Самарканд, Бухара, Мерва болон бусад хотонуудта ажаһуудаг…» —  гэжэ  Исаак Шаломаевай Марсель хотодо байһан Жан хүбүүндөө 1922 ондо Самаркандаһаа бэшэһэн бэшэгэй мүрнүүд.   Гэрэй байдалда тааруулһан томо сонхын  зохидхон гоё хүшэгэнүүдые хүнгэн һалхин хүдэлгэнэ. Үйлсын ногоон […]

Автор:

читать весь текст...

 12 октября 2021, 22:44

Алексей Тенчой. ЗАЙГУУЛ ХҮГЖЭМШЭН

Ой соо гү, огород гү, сэбэр талада гү, саад гү…, Харгын захын нугада, ногоон эрьедэ…, Хүнэй нюуртай баг үмдэһэн, Мэхэ гохотой хара сэдьхэлтэй айбала бии болоо. Энэ онтохон нэрэгүй, тэрэ ямаршье нэрэтэй, Энэ дуунда хэншье орохо, нюурай халха абабал. Тэрэ таанадые бү айлгаг, Тэрээн соо нюуса тэмдэг олохош, Иимэл биил даа, ондоо, тэрэнэй герой — ондоо […]

Автор:

читать весь текст...

 25 октября 2018, 00:50

Басаа Валера. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд»

  ТЭНГЭРИҺЭЭ ЗАЯАГДАҺАН АМИТАН БАЙГАА ГҮ? Новелла Заяашамни тэнгэриһээ буужа ерээ. Энэ ушарай майн 9-дэ болоһон тулада тэрээндээ Victoria гэжэ нэрэ үгэһэнби. Зүгөөр тэрэмни эмэ бэшэ, эрэ амитан байшоо. Зай, яахаб, түүхэнь иимэ юм. Нэгэтэ сэсэрлигэй дэргэдэхи ябаган харгыгаар гаража ябатарни хажуудахи ногооржо байһан зүлгэ  дээгүүр нэгэ шаргал юумэн минии ябаһан зүг руу зэргэлээд, яаралгүй […]

Автор:

читать весь текст...