28 мая 2018, 05:24

Оршуулга. Басаа Валера

Оршуулга ҮНЭН ШУДАРГЫ ЗАН АБАРИИН ЖЭШЭЭ гэхэ гү, али УГ УДАМАЙНЬ ТАБИСУУР ИИМЭ ҺЭН Үгытэй ядуу айлай хүбүүн байһан, чуваш яһанай багша хүн Иван Яковлевич Зайцевай һанамжын бэшэгһээ хэһэг анхархыетнай дурадханаб. Энэ хүн найматайһаа арбан дүрбэ наһан хүрэтэрөө галуунуудые адуулжа ябаһан. Зүгөөр һургуулида һураха угаа дуратай байһанаа нэгэтэ эсэгэһээ тэрьелжэ, хоёр үдэр ябагаар ябажа, Симбирск […]

Автор:

читать весь текст...

 09 мая 2018, 07:38

Реквием. Р. Рождественский.

Бү мартагты! Үдэр гарагай һубаряан дундуур Бү мартагты! Үе сагай эрьеэн соогуур Бү мартагты! Энэ наһандаа Эрьен ерэхэгүйшүүлые Бү мартагты! Гажараажа сэдьхэлээ Бү уйлагты, Гашуун нулимсаа Бү адхагты. Байлдаанда унагшадай арюун дурасхаал Байха наһандаа сахижа ябагты! Хүгжэм дуугаараа, таряагаараа, Хүсэлөөрөө, шүлэгөөрөө Алуулһан сэрэгшэдэй алдар солые Али байхаараа үргэжэ ябагты! Хүнүүд! Хүрин зүрхэнэйнгөө сохилоо сагта Бү […]

Автор:

читать весь текст...

 04 мая 2018, 02:54

Жаргал, зоболон үгөө һаань…Давид КУГУЛЬТИНОВ

Хуушан хальмаг үльгэр сооһоо Буурал сагаан хубилгаан үбгэнэй Буужа ерээд, намда хэрбээ Бүхы хүнүүдэй жаргал үгөө һаань, Дуһалшье үлөөнгүй тэрэ жаргалаа Дэлхэйн зондо тэгшээр хубааха һэм. Газар дэлхэйн хамаг гашуудал Гансахан монсогой болгон эблүүлээд, Зүрхэндөө багтаа гэжэ үгөө һаань, Зүрхэеэ галдажа, зоной зоболонгһоо Юртэмсые хүнгэлхэ һэм. Лобсон Тапхаевай оршуулга.

Автор:

читать весь текст...

 25 декабря 2017, 23:29

Р.Чойном. Хүнэй  hайхан  үри

Хүнэй  hайхан  үри, Минии  hайхан  амарагни! Яахаб,  бусадай  нюдэндэ  шиим Ямар  харагдадагшни  хамаагүй Яруу  шүлэгшын  нюдэндэ  шиимни Яруу  шүлэг  боложо  харагданалши Ѳѳрымни  харасаар  хараагүй  хүн Ѳѳгшѳѳн  ѳѳгшѳѳн шулэглэхэгуй, Ѳѳрhѳѳмни  үлүүгээр  хараадшье  тэдэ Үргэжэ  баhа  үлүү  шүлэглэжэ  шадахагүй Оложо  харасаараа  би Оножо  шамайгаа  шүлэглэнэб Зурагhаа  үлүү  шүлэгээрээ  зуража Зуун  зууниие  дабуулан  үлээнэб Хүнэй  hайхан  үри, Минии  […]

Автор:

читать весь текст...

 25 декабря 2017, 23:28

Р. Чойном. Саhан

                                            Тэрэ  хүнэй  орожо  ерэхэтэй  хамта Тэнгэри  бүүдын  бүүдын  бүрхэбэ. Ѳѳртэншье  хэрэггүй,  намдашье  хэрэггүй  яряагаараа Үрхыемни  бүтээжэ  орхихо  шэнги  hанагдаба. Хотодо  гэргэншни  тиигэжэ  ябаа  hэн! гэжэ Хобложо  хэлэhэн  үгэ  бүхэнэйнь  тоогоор Энэ  хүн,  бидэ  хоёрой  хоорондо Эрьэ  […]

Автор:

читать весь текст...

 25 декабря 2017, 23:25

Р. Чойном. Басаган  танда  (зугаа  шүлэг)                                                                                               

                       Басаган  таа  намайе Бүтэлгүй  эрэ  гэжэ  бүү  бодо Буурал  болоhон  намда Буруу  hанаhанай  хэрэггүй. Би  муу  юумэ  хэхэгүйб Бүү  таа  ербээд  бай! Заяань  би  таниие Энгэрдэжэ  абаад  сохихогүйб. Наашаа  дүтэлбэ  гээд Гоё  хубсаhыешни  урихагүйб. Налайжа  hууба  гэжэ Гоолиг  бэеышни  эдижэрхихэгүйб. Энэ  бэедэшни  гэжэ Нэрэ  […]

Автор:

читать весь текст...

 25 декабря 2017, 23:21

Р.Чойном. Мүнѳѳдэр  мартын  найман

Мүнѳѳдэр  мартын  найман Минии  амараг  Нина  шамдаа Үгэхэ  бэлэг  юушье  алга Үшүүхэн  минии  сэдьхэл  лэ  байна Яруу  найрагшын  сэдьхэл гээшэш Ямаршье  эрдэниhээ  үнэтэй  бэлэй Гардажа  абаха  азатай  хүн Галаб  эреэндэ  хомор  бэлэй! Маа!  Минии  сэдьхэл! Маргааша  бусаажа  абанам  гэхэгүйб Мүнхэ хэтэдэнь  үгѳѳлби  шамдаа  би! 1967-3-10. Д-Р.Гурорабданов буряадшалба Зураг Д-Р. Гурорабдановай Уран хүн

Автор:

читать весь текст...

 25 декабря 2017, 14:30

Р.Чойном. Мүнхын  хүшѳѳ

    Мүнхын  хүшѳѳ Ахир  богониие  наhалhан Агуу  ехэ  найрагшын Ашата  мүнхын  дурасхаалые Алишье  ороной  урашуулай Амжажа  бүтээгээгүй  хүшѳѳе Арад  түмэнэйнгѳѳ  зүрхэндэ  согсолуулааб. Хүнэй  юртэмсэhѳѳ  хүн  нэгэ  дутажа Хүндэдхэлэй  юртэмсэдэ  хүшѳѳ  нэгэ  нэмэжэ Эрэн  үеынгѳѳ  ехэ  тэнэгүүдтэй  хэhэн Рэнчингийн  Чойномой  шуhагүй  дайн  дууслаа. Хэнтий  ехэ  уулын Сэнгэлдэ  шартам  хормойдо Хэрлэн  ехэ  мүрэнэй Сэсэгэй  гурбан  hарада Эхинэй  […]

Автор:

читать весь текст...

 25 декабря 2017, 14:26

Р. Чойном. Гэрээсэл 

                               Амисхалаа  түргэн  хуряахадам                                             Ажал  болгожо  бү  хүлгээрэй Арюун  үнэртэн, элдэб  даава Хуурсаг  муурсаг  хэрэггүй  шуу!   Яажа  юунhээ  үхѳѳ  юм  бэ  гэжэ Отоложо  жүhэhэнэй  хэрэггүй Тэрээнтэй  тэрээншьегүй  үхэhэн  шалтагаамни Тэнэг  хүндэшье  ойлгосотой  юм.   Буруутан  хүбүүншни  мүнхэрѳѳ  гэжэ Буурал  эжыдэмни  […]

Автор:

читать весь текст...

 25 декабря 2017, 14:15

Р.Чойном. Минии  Монгол  торх

       Минии  Монгол  торх Газарын  зураг  дээрэ  бэшэ Гар  дээрэмни  минии  Монгол  байна Гашуубтархан,  губийн  уhаар  шанаhан  сай, Ганган  шаазанда  бэшэ,  модон  аяганда  байна.   Хүрин  болотор  хуураhан  цүлхир  hамараад «Хүйтэ  бүрдэнэй»  аман  хужараар  амталhан Энгэнэй  hутэй  сай,  хүгшээмни  нюуртал  үрмэтэн, Ехэ  утаа  хангалhан  гэрэй  hархинаг  тооно  тэрээн  дотор  харагдана.   Баруун  талада  хэбтэhэн  […]

Автор:

читать весь текст...

 25 декабря 2017, 14:06

Р. Чойном. Хундага  үргэхэ  үгэ  

Хундага  үргэхэ  үгэ   Эрьежэ  бусахагүйн  түлѳѳ Энэ  хундагые  үргэе! Урагшаа  дабшажа  ябана  гээд Гэдэргээ  сухарижа  эшхэбтэр  болохогүйн  түлѳѳ! Бусадhаа  дутуу  байха  үлүү  гэжэ Буруу  ойлгоод  энеэдэн  болохогүйн  тулѳѳ! Хүбшэтэ  дэлхэйн  хүсэтэнтэй  адли  болохо  гээд Хүлдэнь  үрэлдэхэгуйн  түлѳѳ! Хайратай  даа  гээд,  дайсандаа Хаалгаа  нээжэ  үгэхэгүйн  түлѳѳ! Бусадай  доромжолон  байhые  мэдэжэл  байжа Буруу  ойлгоhон  боложо,  худалаар  […]

Автор:

читать весь текст...

 25 декабря 2017, 14:03

Р. Чойном. Үбгэн

Хүхэ  буурал  hахалаа  сэрбылгэжэ Хүлhэтэй  магнайгаа  аршан  байгаад Хүлынь  маяа, нуруунь  бүхэтэр Хѳѳрхы  үбгэн  хабтагай  сэхэлэн  сабшана   Үбгэниие  хараад  би  бодоном Ѳѳрынгѳѳ  үеые  хэдыень  элээжэ Урдахи  үхэлэйнгѳѳ  ойртоhыень  ойлгоод Угтан  бэлдэжэ  байгаань  энэ  дээ   Байдал  байгуулаа  даа  гэхэшье  юумэ  үгы Байдаг  лэ  нэгэ  үбгэн  байна Байхагүй  болоhоноо  мэдэhэн  тэрэ Хуурсагай  бүглѳѳ  сабшан  байна. […]

Автор:

читать весь текст...

 25 декабря 2017, 00:55

Р. Чойном. Дашдоржийн Нацагдоржийн  хүшөөгэй   дэргэдэ

  Олон  удаа  би,  тэрэ  хүшөөгэй  дэргэдэ Ошожо,  толгойгоо  гунхуулан  зогшогшоб. Хөөрхылэхэ  сэдьхэлдэ  диилдэжэ Хүшөө  юм  даа  гэхэгүй  нёлбоhоо  алдан  зогсогшоб. Шүлэгшын  хүшөө  таруухан, Шүлэг  шэнгинь  даруухан, Газаа   үнгэнь  сааруухан Гаргаhан  урань  маруухан…, Үлсын  гүйлгэнhээ  болигдоhон Улаан  мүнгэнуудые  хайлуулжа, Зургаан  жэл  маргажа  байжа Жаран  хоёр  ондо  бодхоhон  юм. Хүндэтэ  шүлэгшын  хүшөө  руу Хүнүүд,  баяр  хухюутэй  […]

Автор:

читать весь текст...

 25 декабря 2017, 00:18

Ринчингийн Чойном. Минии Шүтээн

«Минии шутээн». «Минии үе» гэжэ поэмэhээ хэhэг. Холын  будэгхэн   балшар сагаймни Хонин нэхы улгы ши Энэ хорвоодо юундэ шутэдэгбши? Гэжэ Эзэнhээ одоо асуу… Тохойн шэнээхэн нялхадамни Толгой  дээрэм  зуултэтэй байhан hэеыгээр хайшалаатай унэгэн ши Эзэнhээ  одоо  асуу… Дурасхаалта  таанарын  эзэн Дуурсаха  алдарын  богоол Хубиин  жаргалдаа  дайсан Хубисхалта  орондоо  яруу  найрагша! Тэмээтын  обогой  Рэнчинэй  хубуун Тэмсэлэй  багахан  […]

Автор:

читать весь текст...

 25 декабря 2017, 00:13

Р. Чойном. Эхэнэр

                                 Сар  шэнын  углоо  айлай  эхэнэр Шара  дурдам  буhэеэ  алдалжа  байгаад  орёобо. Шанха  табиhан  уhэеэ  эльбэжэ  байгаад  толидобо Шаб  гэhэн  нуруугаа  хотойжо  байгаад  эрьебэ. Дурбэн  босо  нугалааhатай  хурин  торгон  дэгэлэй Дололзохоорынь  узэгдэхэ  аржагар  хурьган  дотор Хажуу  таладаа  тобшотой  шубгэрдуухэн  хром Хазагайдуухан  табиhан  хара  минжин  малгай Ундэрдуухэн  нуруудань  таарана  гэдэгынь  ёhоороо Усэгэлдэрхэн  энэ  хун  ямаршуухан  […]

Автор:

читать весь текст...

 10 декабря 2017, 02:18

АГУУЕХЭ АЛЕКСАНДР ПУШКИНАЙ ШҮЛЭГҮҮД

БИ ХҮШӨӨ БОДХООГООБ Гараар бэшэ, ураар хүшөө өөртөө бодхоогооб, Газардахагүйл тэндэм зоной үер замууд, Александрийска баганаһаа дээгүүр толгойгоо Абан омогоор үргэбэ ябууд. Үгы, үхэн барагдахагүйб – оюун сэдьхэлни Үнэһэн тоброг хүүрһээмни үлүү наһалха,- Алтан дэлхэйн үргэндэ гансаханшье шүлэгшын Амиды үлэтэр суутай байхаб. Агуу Россиин аажамаар һураг суумни тарахал, Али бүхы хэлэн дээр алдар нэрым дурдахал… […]

Автор:

читать весь текст...

 27 ноября 2017, 02:47

ҮЗЭМЭЙ ЯҺАХАНИИЕ… Перевод песни Б. Окуджава

Үзэмэй яһаханиие бүлеэхэн газар руу һуулгахалби, Үндөөд ороонгыень*, болоһон хонгорсогынь** таһалхалби, Урижа нүхэдөө, зүрхэеэ инаглалтай зохилдуулхалби, Үгы бол юундэ энэ мүнхэ дэлхэйдэ һуугаа хүнбиб? Айлшадни ерыт даа, миниингээ хүндэдэ сугларыт даа, Айладыт сэхэ руунь, хэнбиб нюуртамни хэлыт даа, Үндэр тэнгэри хэһэн нүгэлыем хүлисэхэ бэшэ гү даа, Үгы бол юундэ энэ мүнхэ дэлхэйдэ һуугаа хүнбиб? Хара […]

Автор:

читать весь текст...

 17 октября 2017, 21:00

   Нохойтой агналга

               Нохойтой агналга Халсар хээрын дээжэ хуурай амбаарын оёорто Хэнзэ дайдын зөөлэндэ табан хушуу таргална, Хүхэ тэнгэриин тогоруу жэгүүртэн Хогоосон сэсэрлиг сэргээнэ. Үсхэлдэрэй уурай зада угтуулан Үдэшиин бороо одондол сэнхэтэбэ. Ульгам хурдан унагшаа хазаарлаад, Урамдажа үбэр тээшээ татуулбаб. Хээрэ, хээрэ гараял! Хүхэ добуунууд Хонгор ангуушадай адаглал, Хүбшиин ольторог, үбэрнүүд Хүдэр зориг буляана. Уулын ехэ оройгоос […]

Автор:

читать весь текст...