12 октября 2021, 23:29

Алексей Тенчой. МААНИ (МҮРГЭЛЭЛ)

МААНИ (МҮРГЭЛЭЛ)  1 БҮЛЭГ.  ДАРМА ДОДИ-ЛАМЫН МҮРГЭЛЭЛ Жениин  «девятка» машина  уулзадха дээрэ хаалтада орошобо. Машинын сонхо нээлтэтэй. Хэхэ юумэеэ оложо ядана, тэрэ оршон тойронхиие адаглажа эхилбэ— табан дабхар гэрэй ханада байһан кофеын соносхолой самбар, хажуугаар ябажа байһан автобус соо һуужа байһан зонууд.  Ябаган зоной гарадаг харгын уулзуур дээрэ  сайбар хубсаһатай басаган Жениин машинада дүтэхэнэ зогсоно. […]

Автор:

читать весь текст...

 12 октября 2021, 23:15

Алексей Тенчой. НЭГЭ ДАСАНАЙ ТҮҮХЭ

ДАСАНАЙ БАРИЛГА Наран аргаахан огторгойн хаяа руу шэглэнэ. Ааяма халуун бэе һэргээдэг һэрюунээр һэлгэгдэбэ. Дасанай хорёо соо хүри улаан хубсаһатай бишихан хубарагууд  һагсагар модон доро һууһан үбгэн ламые тойролдоно.  Тэдэнэр багшаяа тойроод һуухадань, тэрэнь хөөрөөгөө эхилбэ: — Урдын сагта Европада   рыцарьнууд мори унаад, бамбай хуяг зүүнхэйнүүд, сэрэгшэдэй байлдаанда жадануудаа хэрээһэлэн туласалдажа, хүсэ шадалаа, эрэлхэг зоригоо, шамбай […]

Автор:

читать весь текст...

 12 октября 2021, 22:40

Батожаб Цыбиков. Түгэлдэр тайшаа.

Түгэлдэр тайшаа Туужа   Агын алдар суута тайшаа Түгэлдэр Тобоевой эдир наһан, Найман эсэгын зайһанууд, Шүүлингэнүүд тухай туужа.   ТҮГЭЛДЭРЭЙ ЭДИР НАҺАН   Н Э Г Э Д Э Х И  Х У Б И НЭГЭДЭХИ БҮЛЭГ   1816 оной зунай дунда һарын тэн. Агын тала хүлгөөтэй, шууяатай. Эды һайхан зунай хэдэн үдэрнүүдтэ табан жэлэй саана […]

Автор:

читать весь текст...

 22 марта 2021, 16:36

Басаа Валера. ТЭРЭ ХОЛЫН ХОТОНДО

(Дайнай үеын үхибүүд – дети войны) Дүрбэн үйлэтэй драма Цырен-Дондок Хамаевай туужын удхаар ЖАЛСАДАЙ, ЧИМИДСУУ, ШАГДААХАЙ, ДОРЖО — эхин һургуулиин нэгэ ангиин һурагшанар БАДМА  БАЗАРОВИЧ, һургуулиин багша ДУЛГУУДАЙ, Жалсаадайн эхэ ЖАМБАЛ, Жалсаадайн эсэгэ ДАРХАН  ШОЙМПОЛ, Жалсаадайн абга ГАНЖАД, Чимидсуугай эхэ ҮБГЭН  БААБАЙ, Доржын үбгэн баабай …………………………. …………………………. Үхибүүд, улад зон.   ОРОЛТО Жалсаадай добын оройн […]

Автор:

читать весь текст...

 06 сентября 2019, 15:55

Л.Дашням «ОРООНГО»

               Орчин цагийн тууж Эхлэл — Ярих уу, болих уу? гэсээр л эхэлнэ лээ. — Тэгээд? — Тэгээд яахав, ярьж л байна лээ… Нэгдүгээр бөлөг 1. — Чамайг таньж л байна лээ. — Яаж таньдаг гэнэ? — Би яаж мэдэх юм бэ! — Асуухгүй яасан юм бэ? — За […]

Автор:

читать весь текст...

 17 ноября 2018, 19:35

Заяабари. (буряадаар)

    ЗАЯАБАРИ Хада өөдэ зурыhан амитадай мүр харгы дахан, Буура баабай морёо шогшуулан ябатараа, хадын эгсэ болоходонь моринhоо буужа, дээшээ яаралтай ябагална. Энэ ангууша үбгэн эндэ тэндээ угзарһан хуушан арһан дэгэлтэй, үбдэгсөө ута гүрөөһэнэй годоһон гуталтай, бүгтэгэр нюргатайшье һаа, хүл хүнгэн, хёрсогор хурса нюдэтэй хүн. Яараан соогоо байн тогтон, уухилан, гараараа һарабшалан байжа дээшээ […]

Автор:

читать весь текст...

 17 ноября 2018, 08:16

Баира Бальбурова. Заяабари. Хэсэ. (прод-е)

  ... Лети, скакун мой, лети над землей, над горами, под облаками,  лети наперегонки с ветром, за верховым, сильным, за уходящим солнцем, за луной, лети… Ни кого нет такой лошади,  только у него! Хэсэ ликовал, сердце выскакивало из груди, хотелось понукать, подгонять лошадь: быстрее, еще быстрее! Хэсэ не слышал ни дыхания, ни ржания лошади, раздавался лишь  […]

Автор:

читать весь текст...

 01 апреля 2018, 19:25

Урок нравственности

Автор АЛЕКСЕЙ ТЕНЧОЙ Идёт лекция в педагогическом институте. В аудитории студенты первого курса. На доске написана тема занятия: «Сущ- ность самолюбия. Любовь к самому себе!» Пожилой профессор объясняет: — В этике самолюбие рассматривается как моральное чувство, в котором выража- ется уважение к себе как к личности, оно основано на признании своего достоин- ства. В современных […]

Автор:

читать весь текст...

 27 ноября 2017, 16:39

Заябари. Гора. Шаман. Хэсэ.

  ЗАЯАБАРИ* Старик Бура торопился забраться на гору до полуденного солнца. Исхоженные звериные тропы вели его наискосок вверх. Старик путался в следах, временами петлял, кружил между деревьев, но все равно двигался к цели быстрее, чем пытался бы гнать лошадь напрямую сквозь буреломы по камням. Перед крутым подъемом он спешился и торопливо зашагал наверх. Скала на […]

Автор:

читать весь текст...

 22 ноября 2017, 01:31

Заяабари Хэсэ

Заяабари. Хэсэ (туужын үргэлжэл 2) …Ниидэ ниидэ, хүлэгни, газар хурьһэн дээгүүр, огторгой үүлэн доогуур, хада майлын оройгоор, ниидэ, ниидэ, хара һалхинтай урилдан, һара нара буляалдан, ниидэ, ниидэ… Хэсэ Булган моринойнгоо нюрганда шалза мэтэ няалданхай, дэлһынь альганайнгаа арбан хурганда бүхөөр адханхай. Тунгалаг агаарай долгин соо хүлэгэй туруунай табараан, турьян, уухилааншье дуулданагуй, гансал Хэсын зүрхэнэйнь лугшахань дуулдана; […]

Автор:

читать весь текст...

 26 сентября 2017, 02:19

Заяабари. Хада

Морёо ташуурдан, үдын наранай урид  хадын оройдо гараха гэжэ Бура баабай яарана. Хада боориин  хажуу тээгүүр зурлын  дээшээ  махадаг амитадай мүр дахан шогшуулна. Дабаанай эгсэ болошоходонь модон соо мориёо  орхёод,  дээшээ яаран ябагалба. Хадын оройдо шобхойһон орьёл хабсагай боро-улаан, шара хагаар хушаатай. Тэрэнэй оройдо гараад, мүргэлэй  газар  шэлэбэлнь хэды һайн байгааб! Дээрэ дээрэһээ табигдаһан мантан […]

Автор:

читать весь текст...