12 октября 2021, 22:51

Алексей Тенчой. ШАКТИИН ХҮСЭН

Складай үүдэ тойроод, сэрэгшэд иишэ тиишээ үймэлдэнэ. Обоолоотой юумэнүүд дээгүүр алхалан, Иван харуулдаа орохо һанаатай, тойроод байһан нобшо ноохойдо дураа гутан, гэмэрнэ — иимэ журамгүй ямар сэрэг байха юм?! Сапернүүд: «захиралнуудые зүбшэлсэдэггүй, шашаха сүлөөгүйбди, немцүүд добтолно»,- гэжэ шүдэнэйнгөө хоорондуур харюусабад. Энэ шулуу буталан абадаг газарнуудта эдеэн муудадаггүй, хубсаһа хунаршье һайнаар хадагалагдадаг, зүгөөр хүйтэн байна.Эдеэ хоолой, хүнэһэ […]

Автор:

читать весь текст...

 12 октября 2021, 22:43

Алексей Тенчой. АТАМАН СЕМЁНОВАЙ АЛТАН

1911 он. Үбэр Байгал. N-ск хото  Сибириин багахан бусад хотонуудһаа юугээрээшье онсо илгаагүй байгаа. Һүлэрхэн модон гэрнүүд үйлсын хажуугаар һубарилданхай. Түрмэ болон һаяхан баригдаһан вокзал гээд  лэ гоёолтонь мэтэ үзэгдэнэ. Анхан зоной байгаагүй хооһон газарта энэ хотын бии болоһон эхин болохо завод нээгдэхэ, хаагдаха,  түлбэреэр эдлэгшэ һэлгэхэ, заһабарилагдаха, тэрэниие тойроод бии болоһон һууринда үнинһөө арһа элдүүрилгын […]

Автор:

читать весь текст...

 21 апреля 2021, 03:04

Басаа Валера. ҮНШЭРЖЭ ЗОБОХЫЕШЬЕ, УНАГАН НҮХЭРЭЙ БАТА НАЙДАМТАЙЕШЬЕ, ИНАГ ДУРАНАЙ ХҮСЭТЭЙЕШЬЕ ДҮҮРЭН ҮЗЭҺЭН ХҮМ (Хөөрөөн)

ҮНШЭРЖЭ ЗОБОХЫЕШЬЕ, УНАГАН НҮХЭРЭЙ БАТА НАЙДАМТАЙЕШЬЕ, ИНАГ ДУРАНАЙ ХҮСЭТЭЙЕШЬЕ ДҮҮРЭН ҮЗЭҺЭН ХҮМ (Хөөрөөн) Цырен-Дондок Хамаевай «Ган-Булад» гэжэ туужын удхаар бэшэгдэбэ ХӨӨРӨӨНДЭМНИ ОРОҺОН ХҮНҮҮД: БИ хадаа  Шаралдай гэжэ нэрэтэйб, бага балшар наһанһаа үншэрһэнби ХАЛЗУУ, нютагаймнай баян хүн ҮБГЭЖӨӨЛ, минии түрэлэй һэдэбтэй наһатай үбгэн юм һэн даа ГАН-БУЛАД, минии унаган нүхэршье, нэрлэһэн ахамнишье гээ һаа, болохо СЭМЖЭДМАА, […]

Автор:

читать весь текст...

 25 января 2021, 01:39

Басаа Валера. А.П. Чеховай сэдьхэл хүлгүүлһэн буряад басагад

ДУРА СЭДЬХЭЛЫЕНЬ ХҮЛГҮҮЛҺЭН БУРЯАД БАСАГАДТАЙ ТАНИЛСАХАЯА АНТОН ЧЕХОВ ЕХЭТЭ ОРОЛДОҺОН, ТЕЭД ГОЛУУЛААД, ХООҺОН ҮЛЭҺЭН ЮМ ДАА Сахалин руу аяншалха үедөө 1890 оной июнь һарада Антон Павлович Чехов Байгал шадархи манай нютаг орон дээгүүр ябажа гараһан гэжэ мэдээжэ. Тэрэ хүндэ байгаалимнай угаа һайшаагдаһан, тиин дэбтэр соогоо иигэжэ бэшэһэн: “Байгалай үмэнэһөө гайхалтай һайхан Шэбэрын (Сибириин) поэзи эхилнэ, […]

Автор:

читать весь текст...

 07 февраля 2019, 14:18

Басаа Валера. Сагаа һарын эхиндэ элдэб ушаралнууд һанагдаадхина.

  БАЙГААЛИИН ҺУРГААЛАЙ ХЭШЭЭЛ Би 2014 оной буянта сагуудай хаһа гэгдэһэнэй нэгэ үедэнь тудалдажа (майн 29-һөө июниин 29 болотор), июнь һарын 7-һоо 10-н хүрэтэр 108 модоной нангин хэмжээтэй зай гэжэ тоологдодог Алханын Ехэ Гороое гурбан хоног, дүрбэн үдэр соо Агын Буряадай тойрогой Могойтын нэгэ гэр бүлэнэртэй хамта ябагаар гороолжо гараһан хүм. Ябаһан газарнуудаймнай зарим нэрэнүүд […]

Автор:

читать весь текст...

 02 февраля 2019, 20:19

Басаа Валера. Антон Чеховай дура сэдьхэлые хүлгүүлһэн буряад эхэнэр.

“Байгалай шадарһаа Шэбэрэй (Сибириин) поэзи эхилнэ, харин түрүүндэнь энэ хүрэтэр гансал прозо байһан”, – гэжэ Антон Павлович Чехов бэшээ һэмнай. Эхэнэрнүүдые һайн мэдэхэ байһан, тэдэнэй дура сэдьхэлые буляажа һурашаһан, саашадаа япон эхэнэрые “үзэһэн” Антон Павлович Чехов Сахалин хүрэтэр аяншалха үедөө манай эндэхи газар дээгүүр гаража ябатараа буряад эхэнэрые харажархёод гайхалаа бараа бэлэй. Хожомынь дотороо һанаһан: […]

Автор:

читать весь текст...

 25 октября 2018, 01:14

Лубсанай Оюунсэсэг. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд»

Работы конкурсантов Монголой буряадуудай яряанай хэлээр бэшэгдэhэн Үгүүлэл Ширхээс Дэжид Хараха нюдэнэймни баясал болоhон Харюусаха үгэнэймни бахадал болоhон hаншаг сайжа бууралтаа үгы hайхан сэдьхэлтэ ижии бурхамни Ижииеымни хэнэhээ уг унгитайб гээhаа … Мүнхэ хүхэ тэнгэриhээ хүйн холбоотой харишагүй тэнгэрлиг ехэ заяата хүмүүнэй hалаа hабари боложо мүндилhэн эхэмни XX дохи зуун жэлэй 36 оной хабаршагаар Ширхээс […]

Автор:

читать весь текст...

 25 октября 2018, 01:10

Владимир Бухаев. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд»

Работы конкурсантов. Үгүүлэл АЗАТАЙ АГНУУРИ Намарай халюун номгон хаhа айлшалан ерэжэ, наранай элшэ аалихан hуларжа эхилбэ. Нахидхан гүбөө дайдаар, тужа тайгын оёороор шарахан набшаһад угалзата һайхан эрбээхэйнүүд шэнги хүнгэхэнөөр агаарта дэгдэжэ эрьелдээд унажа, газарай хибэс болон байхыень хаража байхада урматай. Долгилон байгаа нуурай уһанда  дулаан ороной шубууд сугларан ниидэжэ буугаад, уянгата дуугаа дуулан байжа, далижаһан […]

Автор:

читать весь текст...

 25 октября 2018, 01:04

Солбон Аюшеев. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд» 

Работы конкурсантов. «Харыт! Алло! Ниидэжэ байнал НЛО!»            Хэдэхэн жэлэй сада тээ, зунай үеэр, минии үнинэй һайн нүхэр Жамьян Демьяновичтой һамгад, басагадаа абаад, Түнхэнэй Аршаанда хоёр-гурбан хоногооор аршаан уужа амархаяа ошоһон байгаабди. Дээдэ һургуулида суг хамта һураһан нүхэрэйнгөө тэндэ гэр байра абанхай байһаниинь мэдэжэ, тэрэнэй нэгэ багахан гэртэнь байрлажа, хоер үдэр соо эм домто […]

Автор:

читать весь текст...

 25 октября 2018, 00:57

Валера Басаа. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд» 

Работы конкурсантов.                                                           ТАБИСУУР Үгүүлэл Ерэ наһатай Балданхай хүхюун зантай, һонюушархуу, гүн ухаанай хараа бодолтой хүн юм. Ажабайдалай баян дүй дүршэлтэй туладаа оло юумэ мэдэдэг, тухайлдаг, эрдэм […]

Автор:

читать весь текст...

 01 июня 2018, 02:22

БУРЯАД ХЭЛЭН БАЯН ДАА

Буряад хүн гээшэмнай ямаршье хари хэлэндэ торолдожо, ядалдажа байдаггүй, бусад яһатанай үгэнүүдые тэрэ доронь өөрынгөө хэлэнэй маягта оруулаад, һэншье гэнгүй буряад ёһоор хэрэглэжэ байдаг зантай. Хоёр жэшээ дурдахамни, уншагшад өөдэдынгөө анхаржа ажаглаһые, магад, нэмээнэ бэзэ. Би Эрхүүгэй политехническэ институдэй студент ябааб. Нэгэтэ хамтын байрадамни нютагаймнай хүбүүд автомашинаар ерээд, Эрхүү хототой тэдэниие танилсуулхыемни абажа, намайе абаашаба […]

Автор:

читать весь текст...

 31 мая 2018, 02:40

Тамир

Тамир хүбүүн столой саана сүлөөгүй, телефон гэтэнхэй һууна, хургануудынь урилдаһан мэтэ түргэн хүдэлнэд. Хүгшэн эжынь урдань эдеэ табина; шанаһан үндэгэн, зөөхэйтэй худхагдаһан ээзгэй, каша. Хүбүүн табаг соохи печени, шэхэр түргэ түргэн эдеэд, сай һороод , столһоо бодоно. — Эдеэлыш һайнаар! -гэжэ, Тамирай хүгшэн эжы Сэндэма абжаа хойноһоонь ооглон, даб гээд, таһагай үүдэнэй “торд” гэхэдэ сошон, […]

Автор:

читать весь текст...

 04 мая 2018, 02:42

Рабданай зүрхэн. Цындыма Бабуева

    Би хүнэй ганса хүбүүнби. Газар уhан дээрэ гансахан лэ эжытэй хүм. Минии  эжы колхоздоо hаалишанаар хүдэлдэг hэн. Хара-Шэбэр нютагнай hайхан даа! Нютагаймнай зон эбтэй эетэй, бултааран хамhаад лэ ажалаа хэдэг, урдалхуу зотой баян дэлгэр нютаг юм даа. Теэд тэрэ минии эгээл hургуулияа дүүргэhэн гэрэлтэ hайхан зунай эхин hарада, ажалаймнай түлэг дундаа ябажа байха […]

Автор:

читать весь текст...

 17 апреля 2018, 13:26

Шүүдэрхэн ба жэргэмэл. Росинка и жаворонок. Онтохон — сказка

  Эртын наранаар тала дайдамнай  үзэсхэлэн субад,  мүнгэн, арюун тунгалаг алмаз,  болор шэнги ялалзаа шүүдэрөөр бүрхэгдэн,  «шэдитэ бурханай орон аал?»,- гэн, һарган гайхамаар  гэрэлтэдэг. Наранай элшэнүүд тэнгэриин хүбүүдэй номо һаадагай сум мэтэ, шүүдэр бүриие нэбтэрэ харбаад, шэдидэнь шэди нэмээн, эм дом болгодог. Наранай дээшээ тэгүүлхэлээр шүүдэр ууршлан захалха, харин зарим дуһалнууд ногоонһоо һолжорон, газарай хүрьһэндэ […]

Автор:

читать весь текст...

 19 марта 2018, 05:07

Кто, если не ты

                     Из-за двери доносился шум: долгий звонок в соседскую дверь, женские голоса, громкий плач ребенка. – Кто там?  Максим, посмотри… – сказала Галя выходившему из ванной комнаты мужу. Отложив в сторону вязание, подошла к окну. К верхушке тополя прицепился черный целлофановый пакет и  колыхался на ветру. Небо, низко склонившееся […]

Автор:

читать весь текст...

 29 января 2018, 16:25

Эржэн Шагдарова. Зоригтой Мүнхэ

    Нэгэтэ хүйтэн үбэлэй һүни байһан гэлэй. Хэхэ ажалаа наранай ороогуйдэ хэжэ үрдиһэн айл бүхэн, үдэшынгөө хоол эдиһэнэйнгээ һүүлдэ, халуун сайгаа уужа һуугаад, элдэб үнэн дээрээ болоһон гү, али болоогүй ушарнуудые бэе бэедээ хөөрэжэ эхилбэ. Тэртэр нютагта урдандаа нэгэ ород яһатанай хүн ажаһуугша һэн ха. Тэрэ хойто ойн захада багахан соморхон гэртэй. Халуун эдеэгээр […]

Автор:

читать весь текст...

 26 октября 2017, 16:29

Юрын ушар

  Юрын ушар Үнгэрэгшэ зуун жэлдэ, үни болоhон ушар гэдэг, үнэн гү, бэшэ гү… Минии үхибүүн, Норжинбгайн залуу ябахада… Норжинбгай залуудаа пүмпэгэр хөөрхэн, шуран шамбай, ородоор хэлэбэл, ужасна боевай, юундэшье торохогүй, юунhээшье айхагүй, уран хэлээрээ уhан дээгүүр уураг тараг дэлгээжэрхидэг, хухюун дорюун ябаhан юм гэдэг. Зай. Намарай нэгэ сэлмэг үдэр Норжинбгай колхозой правлениин машинада hуулсажа, […]

Автор:

читать весь текст...