30 ноября 2021, 16:07

Шуурган

Шуурган. (Хэһэг)   …Хонишоной гэр байрын баруун хойто зүгөөр бөөглэрһэн хүндэ туулган үүлэдэй забһарһаа малагар шара һара шагаажа, оршон тойрониие һүлэмхихэнөөр гэрэлтүүлнэ. Хангай хадын хажуудахи нэлэнхы үдхэн ой тайгаһаа һуунагар һүүдэрнүүүд бүрэлзэн гаража,  Боро  жалгын хаяагаар саһа махан, доошоо,  хонишоной байра тээшэ түгүүлэн һубаринад. Саһан соо тамга шэнгеэр ирзайжа гараһан гүнзэгы  мүрнүүдыень тэрэ дороо саһаар […]

Автор:

читать весь текст...

 12 октября 2021, 22:42

Алексей Тенчой. ЩЕМИЛОВ

Хүлисыш даа, яаражал  бидэнэй Хуби заягаар амяараа ажаһууһанда. Шамтай тоосолдохогүйб, Тамын олон зоболон, одоо ехэ үбшэн Таамаг ябадал, буруу алхам, Инаг дуранда ямаршье хорон— Хумхын тооһон, юуншье бэшэ.  Хүндүүхэй үбшэ дабажа гарабал, Хаанаб даа досоогоо нюужа, Хадагалхаяа болижо, Хариин зонтой хубаалдангүй Хаяхамнай гү, һэегүй Ажаамидаралай дуран юрын лэ даа Нүхэршни дуратай байбал, Этигэ, һайхан дурые […]

Автор:

читать весь текст...

 29 ноября 2017, 14:18

Заяабари. Унтаа Боро.

  Заяабари. Унтаа Боро. (үргэлжэл 3) . … Гуламтын гол -гурбан дүлэ шулуун  газарта шаагданхай. Түхэреэн  соонь   унтаржа байһан галай  сог бурма онигод онигод гэн шэнгэхэнээр уняартан дүлэтэнэ.  Дээрэнь табигдаһан   тогоон соо һүн хөөрэжэ,  үрмэн тогтонхой. Майлагар шара һара мэтэ түб түхэреэн. Хэсэ тогоондо арай дүтэлэн, хутагын үзүүрээр тогооной хаяагаар зуража, зузааршаһан үрмэ хабтагар шэгтэнь […]

Автор:

читать весь текст...