30 марта 2021, 15:14

Басаа Валера. Тэрэ холын хотондо (зүжэг, үргэлжэл)

ТЭРЭ ХОЛЫН ХОТОНДО (Дайнай үеын үхибүүд – дети войны) Дүрбэн үйлэтэй драма Цырен-Дондок Хамаевай «Жалсаадай» гэжэ туужын удхаар бэшэгдэбэ ЖАЛСААДАЙ, ЧИМИДСУУ, ШАГДААХАЙ, ДОРЖО — һургуулиин 6-дахи ангиин һурагшанар БАДМА БАЗАРОВИЧ, һургуулиин багша ДУЛГУУДАЙ, Жалсаадайн эхэ ГАНЖАД, Чимидсуугай эхэ ДАРХАН ШОЙМПОЛ, Жалсаадайн абга ЖАМБАЛ, Жалсаадайн эсэгэ Үхибүүд, улад зон.   ХОЁРДОХИ ҮЙЛЭ Һургуулидаа үглөөгүүр Чимидсуу ерэбэгүй. […]

Автор:

читать весь текст...

 26 января 2018, 13:58

Либретто (вариант)

БАСАА Валера Либретто (вариант)              АКТ ПЯТЫЙ          Картина первая                                                   Разговоры в народе: – Кто, говоришь, рассказывают, приехал? – Хулан, говоришь, Жапова? – А кто она такая? – Кто такая Хулан? Что за Жапова? – А-аа, у-уу, чорт возьми! Так она – та что ли, бандитка? Что сразу не скажешь, не пояснишь? – […]

Автор:

читать весь текст...

 04 декабря 2017, 05:04

ХУЛАН. Лирико-трагическая поэма

  Основана на реальных событиях, о которых рассказал Дамбинима ЦЫРЕНДАШИЕВ в очерке “Бандит Долгор”, написанном на бурятском языке. Задумана как опера в пяти действиях и четырнадцати картинах, которая будет написана в обозримом будущем. Композитор Барас ДАБАЕВ. Либретто Валерия БАСАА. Женское имя Долгор переименовано в Хулан. Действующие лица: Хүтэлэгшэ (ведущий), баритон Хулан, меццо-сопрано Бальжинима, баритон Сэрэмжэд, […]

Автор:

читать весь текст...

 04 декабря 2017, 04:52

Уhэ хайшалаан. Сценарий обряда

Сценарий обряда «Үhэ хайшалаан»  фольклорной группы «Зүүдхэл» Зуткулейского СДК Фанфары С обеих сторон сцены выходят ведущие (мужчина, женщина) 1 вед.:  Амар сайн, анда нүхэд, айл аймаг, арад зон! 2 вед.:  Амар сайн. Холо ойрын айлшад,  хори арбан нэгэн эсэгэнэрэй албатан зон! 1 вед.:  Амар сайн, алтан энэ дэлхэйн аглаг дунгяа зэрэлгээн — табан хушуу мал, […]

Автор:

читать весь текст...

 25 октября 2017, 03:05

Гайтай һургуули

ҺУРГУУЛИ Баира Бальбурова Сценарий короткометражного фильма инт. гэр. үглөөгүүр Гэр соо. Аалиханаар хүгжэм зэдэлнэ.Наранай элшэнүүд сонхын дэргэдэхи шэрээгэй үнгэтэ хушалта ялагануулан, табаг дээрэ обоорһон шарахан шаангитай, шэхэртэй, зөөхэтэй, нюхамал ээзгэйтэй, үлжөөргэнын варенитай амһартануудые хүхэльбэрүүлэн гэрэлтүүлнэ. Аалиханаар хүгжэм зэдэлнэ Халуун сай угалзатан ууралтана. Шэрээгэй саанань–урданай хүрин комод, саанань- таһагай нээлтэтэй үүдөөр гэрэй соморхон бараан харагдана. Нягтаар […]

Автор:

читать весь текст...

 25 октября 2017, 01:57

ГОРСТЬ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

ГОРСТЬ РОДНОЙ земли Баира Бальбурова Сценарий короткометражного фильма нат. берег реки. день Летний день клонится к закату. Только что прошел дождь, вдалеке гремит гром. Временами скрываясь за облаками, над косыми силуэтами гор выглядывает яркое солнце. На берегу реки растут три сосны. На ветвях завязаны цветные ленточки. С иголок свисают капли воды, светятся, переливаются радужными цветами. […]

Автор:

читать весь текст...