Роман

 29 ноября 2017, 06:18

Заяабари. Унтаа Боро.

  Заяабари. Унтаа Боро. (үргэлжэл 3) . … Гуламтын гол -гурбан дүлэ шулуун  газарта шаагданхай. Түхэреэн  соонь   унтаржа байһан галай  сог бурма онигод онигод гэн шэнгэхэнээр уняартан дүлэтэнэ.  Дээрэнь табигдаһан   тогоон соо һүн хөөрэжэ,  үрмэн тогтонхой. Майлагар шара һара мэтэ түб түхэреэн. Хэсэ тогоондо арай дүтэлэн, хутагын үзүүрээр тогооной хаяагаар зуража, зузааршаһан үрмэ хабтагар шэгтэнь […]

Автор:

читать весь текст...